Slideshow Image 2

DU KABA LAUWA ZAWNG HKAWNG HPE HKUNGGA JAW N NGAI

Ngai gaw, Du Kaba Lauwa Zawng Hkawng Hpe Hkungga Jaw Nngai.
Du Kaba Lauwa Zawng Hkawng (Sutdu Kaba), nhtoi 21-1-2012 ya 6:40 a.m aten, Madu Yesu hta yup pyaw mat wa sai shiga gaw, mungkan ting chyam bra mat wa sai. Lamu ganghkau laika pa hta yu dat yang, yawnhkyen ai, hkungga ai, shakawn shagrau ai, dinglun ai, ahpyak ai, jahpoi asawng ai, kinsha lasha ga du hkra hpring nga ai hpe mu lu ai.
Kadai hkawhkam wa rai ti mung, gara share shagan wa rai ti mung, hpaji ninghkrin wa mung, tsi sarawun wa mung, suthti kummi wa mung, matsan jahkrai wa rai ti mung, lani mi si na sha re. Shinggyim masha gaw, hkum hkrang si mat tim, mying hkrung nga lu yang, dai gaw myit dik mai ai lam re. Masha law law wa hkum hkrang asak naw hkrung nga ninglen, mying si mat ai ni nga ai.
Ndai ten na Jinghpaw Wunpawng sha ni a mabyin sat lawat hta, kaning rai yang, hkum hkrang si tim mying hkrung lu na ta? Kaning rai yang, hkum hkrang naw hkrung nga ninglen mying si mat chye a ta? Ngu nna ga garan sanglang dan na gaw, n si ai tsi sara, n shut ai tara kasa n nga ai zawn, tinang nang sawn ginhka la yu saga.
Jinghpaw Wunpawng sha ni gaw law la ai amyu ni n rai nga ga ai majaw, shada da pu gang sin machye chye ai myit, shada da makawp maga hkat chye ai myit, shada da mara raw hkyamsa hkat chye ai myit, shada da myit tau hkat chye ai myit, shada da arawng la hkat chye ai myit rawng ai rai yang, grau kaja na re hpe mu mada ai. Kadai mung hkum tsup ai gaw n nga ai. Agung alau ngu ai gaw, Yesu kaw pyi du pru ai lam Chyum Laika hta mu lu ga ai re.
Hpa mi rai tim, Du Kaba Lauwa Zawng Hkawng a myu tsaw myit gaw, hkungga shagrau ging nga sai. KIA rai yang she shagrau na; NDA-K (ran pru) re majaw nyeng nau n garu ai zawn re ai hku tsun shaga dinglun ai gaw n manu mu ai. Hpa baw nawku hpung hku kamsham hkan sa ai raitim, sumsing mungdan hpe myit mada ai lam maren sha rai nga ai zawn, hpa baw shingteng amying hte rawt tsap ai raitim, myu tsaw ai lam maren sha rai na ga ai. Wuhpung wuhpawng n bung hkat wa ai lam; shada hpai shai nna ran pru ra ai lam ni gaw, byin chye ai hkrai rai nga ai.
Gawng shingyan a ntsa asawng asang nga tsun shaga ai mung n htap htuk na ga ai. Kan tit ai hpe nau lu su, nau lu sha nna tit ai ngu dinglun jahpyak tim, tsun dinglun ai wa mahtang she hpoi na rai nga ai hpe dum ra ai. Kade lu sha tim hpum n hkraw ai ni nga ai zawn, jahpawt shana japhtu hte hkrai sha tim, hpum she hpum wa ai ni mung nga ai. Hkum hkrang kadun la ai hpe n kaw n law ngu tsun tim, gawng shingyan galu ai ni n lu galaw ai magam law law shi galaw lai wa sai.
Jinghpaw Wunpawng sha ni a rawt malan hkrun lam gaw, kade wa naw galu na kadun na kadai n lu tsun ai. Kadai wa a asak hkrun lam kaning rai hpungdim na mung n chye lu ai. Hpawt ni na lam hpe daini anhte garai n mai gumrawng ga ai. Anhte a nsoi nsa anhte a hkum hkrang ni Lauwa Zawng Hkawng hpe hkum tsun, gwi wa mang daram pyi n rai mat na kun kadai n lu tsun nga ai.
Daini gaw, Jinghpaw Wunpawng sha ni yawng, Du Kaba Lauwa Zawng Hkawng hpe hpang jahtum hkungga jaw dat ging ai nhtoi aten rai nga mali ai. Du Kaba Lauwa Zawng Hkawng NDA-K kaw na ran pru nhtawm, shi si ai shani du hkra, myu hte mungdan a ntsa sadi dung magrau grang let, share shagan lai wa sai gaw, kasi la mai ai lam nan rai nga sai. Hpunau kau mi tinggyeng nga manu lam hta machyu ai ninghkan jasam wa a lagaw lata myi na tai nhtawm, hkrap let wa pu shup nga ai ni hpe yu yang, Lauwa Zawng Hkawng gaw, jaw ai maga lata la hkrup sai lam danleng nga ai.
Ya aten hta Du Kaba Lauwa Zawng Hkawng a hpyenla ni shawng lam majan pa hta tsap nga ma ai hpe na chye lu ai majaw mung arawng la shagrau hkungga ai. Tengman ai labau lit hta apnawng daw jau gun hpai ai lam majing rai nga ai. Dai hta grau ai kaga hpa n nga sai.
Anhte gaw, myu hte mungdan a n tsa sadi run let lam dam nga ai ni hpe mung n mai kabai kau nga ga ai. Sagu latsa hta jahku shi jahku hpe lawng e rawng da lu tim, mat mat ai langai hpe naw hkan tam ra ga ai. Anhte a sai daw sai chyen ni; kalang mi na anhte a myit rum share shagan manang ni hkrai rai nga ma ai. Shanhte a matu chyinghka hpaw da let, myit galu kaba madun ra ga ai.
Jinghpaw Wunpawng amyu sha ni agrin nga dingsa Du Kaba Lauwa Zawng Hkawng a mying mung agrin nga na sai. Du Kaba Lauwa Zawng Hkawng a asak wenyi gaw, Karai Kasang a htoi kabrim ai sumsing htingnu e, htani htana asak hkrung let, ningngai lu na hpe myit dik kamsham let, hpang jahtum shagrau hkungga dat nngai law.

Watsat Hku Chyingtek
25-1-2012

7 comments:

Anonymous said...

Myu shs ni yawng kasi la hkan sa ging ai myit masa rai nga ai.Chye ju kaba yaw...

Anonymous said...

Hkung ga jaw dat ai yaw myit tsu wa a myit masa hpe...Karai Wa shaman ya nga u ga.

MYU TSAW MUNG TSAW said...

DU KABA HPE HKUNG GA JAW DAT AI.SUM SIN MUNG DAN HTA K.K A LAHPYEN KAW NGWI PYAW SIM SA AI HTE SHING BYI NGA U GA....NGAM NGA AI JING HKU JING YU NI YAWNG A N TSA MUNG K.K TUT NAWNG BAU SIN MAKAWP MAGA SHAMAN YA NGA U GA NGU KYU HPYI YA DAT N NGAI......

Anonymous said...

wp mung dan hpe gaw de sa wa na ma tu ning re ai myu tsaw mung tsaw sut du ni ,wp myu sha hta law law wa ra nga ga ai ,

Anonymous said...

Shawng de Jinghpaw Wunpawng sha ni a matu shakut wa ai lam ni gaw arawng la kasi la mai, shagrau gring rai lam ni rai nga ai. Rai tim hpang daw de tigyeng myit hpe madung dat mat ai majaw re si wa ai shaloi labau ntsawm mat ai hpe mung sharin la let koi yan ra ai akyang ni rai nga ai. KIO npu Buga mying rau lung seng htu yang Buga na gaw nlung npru, kanau na nhkrun kaw na gaw nlung kaja hkrai pru, Ja htu yang mung, Buga kaw na gaw nau npru, madu jan na Ja nhkrun kaw na gaw pru; KIO kaw shi a tinggyeng akyang a majaw nmai galaw sha yang NDA-K de bai tawt, hpang jahtum ningbaw wa hpe pyi bai hkwi wa re ai akyang ni gaw kasi la hpa nre. Koi gam ra ai akyang ni re. Sadi ndung machyu nchyung re ai lam ni rai nga ai. Dai majaw anhte langai hte langai a magum bu ai bungli gaw grai ahkyak nga ai.
Hpa mi rai tim ya ten hta shi a kaja ai magam ni hpe bai myit let shakram dat let, ngam nga ai donghku masha ni a matu akyu hpyi ya ga.

Anonymous said...

gaja ai kasi ni hpe sha myit dum ai ngai
myit n pyaw ai hte sha shakram dat n ngai
sumsin hta shawng htoi tu nga nu
run hkrat shawng sai
MYU TSAW SHAGAN E...DNZ

Anonymous said...

Gja ai ning mu hku yu let lam shgu hta shawng de rawt glu gba hkra shkut ra nga ga ai;myit su wa a ning mu hte myit msa hpe mung mdi shdaw ai hku re.

Post a Comment