Slideshow Image 2

JINGHPAW MUNG HTUNGHKRING HPUNG NI MANGSHI DU SAI

MANGSHI:- 5-2-2012

Miwa Gumsan Mungdan, Mangshi mare e galaw na Mungkan Manau Poi Kaba de, Sutdu Kaba Majoi Gintawng Yup Zau Hkawng woi awn sa wa ai Jinghpaw mung, Myitkyina mare daju kaw na poi sa masha marai (183) gaw, 5-2-2012 ya shani Miwa hkying 1:45 p.m aten hta Mangshi mare de du shang wa ma ai lam shiga na chye lu ai. Du sa wa ai manam ni hpe Saphkung Mungdaw na mung up du salang ni rai nga ai Duwa Lasang Yaw, Duwa Zahkung Gam hte Duwa Hkalam Seng Awng ni gaw, madum sumpyi hpung ni hte rung di hkap hkalum la ai lam na chye lu ai.
Du shang wa ai manam ni hpe, Duwa Lasang Yaw gaw, kabu gara hkalum mungga tsun ya ai sha n-ga, shada tsawra pu gang sin machyi hkat ai kumla hku nna htunghking shat lit lahkawng mung ap ya sai. Myitkyina bu nu num ni hte shayi shadang ramma ni yawng mung, htunghking mahkawn yungwi hte lahpawk she htem rai mahkawn shapyaw la sai. Matut nna mung, law la ai manam ni yawng hpe, shatmai hpan 15 hta n yawm ai hku shani shat hkru hkru kang kang hkap daw jaw la sai. Myitkyina bu ni hpe hkap bawp hkalum la ngut ai hpang, Kutkai, Manmaw, Lawu Ga Ginwang de na Chyurum Jinghpaw Wunpawng sha ni mung, hpung hte hpung matut manoi du shang wa ai lam na chye lu ai.
Ndai Mungkan Manau Poi ngu ai hpe 2010 ning kaw nna galaw hpang ai rai nhtawm, lahkawng ning hta kalang matut manoi galaw na masing nga ai lam hpe mung na chye lu ai. Ndai lang na Mungkan Manau Poi gaw, America (USA), Canada, Britain, Singapore, Malaysia, Thailand re ai mungdan ni hkan na Jinghpaw Wunpawng sha ni ram ram wa du nga shajang sai lam hpe mung na chye lu ai rai.
Ndai zawn ra n rawng hkra kabu gara hkap tau la ai lam gaw, kadai gara kaw mi nga nga, myit mang langai sha rai nga ga ai lam hpe sakse madun ai lam rai nga ai law.

2 comments:

Anonymous said...

wunli lu ai sut su ai bawng ring ganga ai nga mu nga mai . wp myu sha ni pu gang sin machyi mahku mara let..myusha ni a [ badang hkrun lam] hta lawan awng dang wa lu u ga lo..

Anonymous said...

wp mungdan hta majan byin n na myu sha ni ti nang a asak lawt na matu, dum nta, dusat arung arai ni hpe kau da let hpyen yen hprawng hkawm nga yang, wu wu di di rai poi sa lawm nga ma ai i? si ai ni gaw si, pyaw taw nga ai ni gaw pyaw rai ai an hte myu sha ni rai taw nga ga ai.anhte ni myit yu ra sai...

Post a Comment