Slideshow Image 2

RAWT MALANG NINGHTOI LAMANG (TEXAS,USA)

February (7) bat Lahkawng,

(52) Lang na RAWT MALAN NINGHTOI MASAT LAMANG HPE USA, Texas kaw du nga ai Jinghpaw Wunpawng Myu Sha ni kawn February (5) ya shana maga de USA aten hkying (5:00pm kawn (10:00pm) du hkra galaw lai wa sai lam shiga na chye lu ai. N dai lamang hpe Texas na Fort Worth (Trinity Hotel) hta galaw ai re lam hte lamang hpe numdaw 2 hku galaw lai wa sai lam, n dai lamang hta Fort Worth hte Dallas nga Jinghpaw Wunpawng Myu Sha ni marai (150) ram sa du shang lawm lai wa sai lam hpe mung na chye lu ai.

0 comments:

Post a Comment