Slideshow Image 2

SATAN GAW HPA MAJAW WUNPAWNG MYUSHA NI HPE SHAMYIT NGA DAW (V)

SATAN HPE MARA SHAGUN NA KUN?
Sung sung myit yu yang satan wa gaw kaga masha ni hpe gunglau jahten sharun na matu lit nga ai hte maren shadik shatup sa wa nga ai majaw shi hpe mara shagun na lam n nga ai. Anhte mahtang Yehowa jaw da ya ai machye machyang hpe lang nna kahkyin gumdin ai n-gun hte tinang a amyu ni hpe makawp maga sa wa lu na matu lit nga ai hte maren shadik shatup sa na malai, satan wa a gunglau ai kaw hkan kataw hkawm nga ai aten naw rai nga ga ai. Tinang kaw ning ra nga ai hpe yin la nna gram la lu ai shani gaw satan hpe dang kau nna rawt jat wa ai aten rai na re.

MUNGMASA NINGMU
Mungmasa ngu ai gaw na chying dam lada ai majaw dam lada ai myit jasat hte shadik shatup nna tsun shaga ai jasat hpe na lu ai ni hku nna madi shadaw ya ai hpe mu wa saga ai. Lai wa sai ten ni kaw bum nga masha ni hta, kaga masha ni a lam gaw tinang hte n seng ai zawn, kadai mung kade amyu a ginra, laili laika hte htunghking hpe sha ahkyak tawn wa saga ai. Raitimung satan wa gaw, shi a ginra hte htunghking gaw shi hte sha seng ai zawn, bum nga masha ni a ginra yawng mung shi hte sha seng ai hku hkam la nga ai. Shing rai bum nga masha ni a lamu ga ni hpe mung satan wa ra sharawng ai hku zing madu la, di dut di garan wa masai. Sung sung dinglik yu ai shaloi tinang myusha ni a ning ra ai lam sha rai wa sai. Lai wa sai ten na hpu ba hpu shawng ni a ning ra ai hpe mu lu ai atsam rawng ai zawn, dai ni na ten hta tinang a ning ra nga ai hpe mung jawm mu mada let gram sharai lu yang sha rawt jat awngdang ai lam lu wa na re.

Masing kaba langai hpe myit shapraw la na matu gaw kade mi n yak nhten! Raitimung dai myit shapraw dat ai hpe dawdan nna ta tut galaw hpang lu ai atsam gaw, yaw shada tawn ai pandung kaw du lu na matu gaw htap htuk ai ladat hpe jahtuk lang ai lam rai nga ai. Lani mi President Kennedy tsun ai hta, “Anhte American ni gaw 10 ning laman shata kaw du lu na re” nga ai. Lu myit shapraw ai hte maren, daw dan nna tuphkrak shadik shatup galaw sa wa ma yang 6 ning laman shata kaw du lu masai. Law malawng anhte hta dutdang nga ai manghkang gaw satan wa a gunglau ai hpe n jan lu nna shada dinglun mara shagun hkat ai maga de lam numshe shang mat ai lam rai nga ai hpe dum ra nga ga ai.

Kade rai nna ai laman shanglawt lu wa ai East Timor hte South Sudan a ntsa e maram yu yang, shanglawt lu ging ai shingdu maumwi mausa hpringtsup ngang kang ai hta n-ga, maigan mungdan ni hte UN hpe matut mahkai ai hta htap htuk ai mahkrun hku sa wa lu ai hta hkan nna awngdang wa ma ai hpe mu lu ai. Anhte gaw-gap na Munghpawm Mungdan a lam ni gaw mungdaw shagu hta ngangkang ai shingdu labau ni nga nga shajang chyalu re.

Munghpawm Mungdan gaw-gap na hte seng nna ndai zawn rai ningmu garan kachyan galaw ai a npawt nhpang gaw, awmdawm ahkaw ahkang lu ai mungdan gaw-gap na matu myutsaw hpu nau ni kaw na shani shagu pru wa ai nsen ni na lu ai zawn, laili laika hkan e mung mu hti lu nga ai marang e, tinang mung shang jahta lawm ai rai sai. Ndai ningmu a ntsa e grau hkumtsup dam lada ai madang hku mu lu ai hpaji ninghkring ni gaw, ta tut jawm galaw lu na matu pri nen ai hkrang hpe shalat shapraw dat ai kaw atsang langai a hpang langai galaw awngdang sa wa lu na re, ngu nna shingran mu ai hpe myutsaw hpu nau ni mung myit lawm nga sai hte maren wu wu di di shang lawm woi awn wa na hpe myit kam dat ai.

GINCHYUM
“Lagawn ai wa e, hkagyin hpang de sa su” nga nna Ja Chyum mungga kaw matsun da nga ai. Yehowa kaw kamhpa let kyu hpyi ai hte maren, tinang a hkum hkrang n-gun atsam yawng hpe asung jashawn let shadik shatup sa wa yang sha awngdang wa mai ai hpe shadum da nga ai.
Dai ni na ten hta Wunpawng Myusha ji nban yawng hte tsaw htum ai Yehowa kaw myit masin langai hte kyu jawm hpyi ai marang e, anhte myu bawsang yawng a ginra kaw ngwi pyaw simsa wa nna Karai Kasang a mungdan maden zinghka wa lu ai shaman chyeju gaw anhte kaw teng teng hpring tsup lu wa na re.

Pajau Pan

0 comments:

Post a Comment