Slideshow Image 2

SHANGLAWT ASUYA WOI AWN RA SAI

Anhte Jinghpaw Wunpawng myu sha ni a-hkaw a-hkang ni a matu, Myen asuya a n tara ai lam hpe woi awn gasat ninghkap let, ahkaw ahkang ni hpe woi awn hpyi ya nga ai KIO/KIA Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya hpe anhte Wunpawng myusha ni yawng na chying wa chyeju dum nga ga ai law. Matut nna mung n hpring zup, n ngut kre, garai nlu la ai ahkaw ahkang ni lu la ai ten du hkra woi awn ya nga na hpe mung grai kam hpa nga ga ai. Anhte kam sham ai Karai Kasang kaw ap da akyu hpyi let, lam n yit ai sha jahkrat da ai masing Padang Hkrun Lam awng dang hkra woi awn ya marit. Padang Hkrun Lam awng dang jang she anhte myu ni mungkan ting hta, Padang Manau nau let Karai Kasang hpe shakawn shagrau lu ai, Karai Kasang a a-myu ni ngu ai hpe htawng madun lu na re.

Dai ni, Mungkan Mungdan ni kaw nna nau tsun wa ai majaw, NLD hpa-awn Slg, Jan. Aung San Su Kyi hpe ahkaw ahkang loi jaw na zawn rai galaw bang wa ai. Dai kade nhkam nga ai. Ya kawn nna pyi bai shagyip shagyeng wa nga masai. Shi galaw na lam ni hpe, ahkang jaw masu, bai dawm kau, amyu myu buk lik nga ma ai. Ndai laman April shata hta galaw na rai nga ai, ladaw lapran ra lata poi shang na ahkaw ahkang hpe ya du hkra Aung San Su Kyi nlu la shi ai. Bai nna shi galaw ai lam ni yawng hpe myen hpyen wa gaw, rit kawp jahkrat let, shagyip shagyeng da ya nga ai. Ndai lam ni a majaw myen hpyen wa gaw, galoi mung ting-yang kaw nna yen ya na lam nnga ai hpe mu lu nga ai. Lak nak lang ai anhte hpu-nau ni hpe pyi hpa zawn nnawn nga ai Myen Hpyen wa gaw, lak nak nlang ai Aung San Su Kyi hpe gaw grau nna hpa zawn nnawn nga ma ai. Aung San Su Kyi gaw, asak mung kaba wa sai, ndai hku aten garawt let, shi a aten shama ya ai ladat hte sha shangut kau na sha rai nga ai.

Anhte a mung hpawm mungdan kata hta, hpu-nau baw sang lak nak hpai ninghkap ai ni yawng ngu na daram, Myen wa hte gap hkat jasim nga masai hpe mung na chye lu nga ga ai. Dai gap hkat jasim da ai ni ya yang Myen wa hte bai mang hkang wa nga na hkyen nga sai lam ni hpe mung shiga law law wa hta, lu hti, na la lu nga ga ai. Gap hkat jasim ai mung myit san seng ai hte nrai nga ai. Maga mi kaw gap hkat jasim masu nhtawm Mungkan Mungdan ni hpe shamau, dai ni kaw na majoi lu la mai ai ahkaw ahkang ni hpe, masu magawn la lu na matu sha rai nga ai. Bai nna, gap hkat jasim ai shara shagu hta, Hpyen n-gun jat let malu masha ni jahting rai nhtawm majan bai hpaw wa yang, Ready byin nga let padang dip la lu na masing sha rai nga ai. Gap hkat jahkring magang ai hpu-nau ni law malawng gaw, UNFC hta lawm ai ni rai nga ai. Yawng chye ai ga malai langai mi, rai-tim malap nga ga ai. Dai gaw, "Shing Na Kasha Langai Hpe Gang Daw Yang Aloi Sha Daw Mat Ai, Rai-Tim Shing Na Kasha Shabawn Hpe Gaw N-daw Lu Ai". Kaja wa nan mung anhte Myu hpan hpan sha rai nna sha Myen wa hpe ninghkap yang awng dang ai lam hpe nlu la nga ga ai. Dai majaw, KIO/KIA gaw UNFC a ting-nyang up tai nga ai hte maren, lak nak lang ai hpu-nau ni yawng hpe woi awn zin lum, n gun shabawn la nhtawm Myen hpe ninghkap ai rai yang teng sha wa awng dang ai lam hpe lu la na re. KIO/KIA hpe dai mau hpa atsam Karai Kasang jaw ya let, anhte a mung hpawm mungdan hpe woi awn galai shai sa wa mu ga!

3 comments:

Anonymous said...

n dai laika ka sara wa gaw mung hpawm hpe she ra ai hku re i?mung dan de sa ga she ngu yang..masha hpe hkum kam,k.k hpe sha kam u yaw.....

Anonymous said...

shia ningmu hpe tsun ai re nga,daini k.i.o/k.i.a ningbaw ni teng sha k.k hpe kam sham na,k.k hpe sha azi yu let pai hkra nyit ai sha padang manau woi nau lu na matu anhte akyu hpi ya ga.

Anonymous said...

Laika ka ai sara wa gaw myen asuya a myit masa hpe shadan shaleng ai she re gaw.Munghpawm hte sa na hku gaw ntsun nga ai,anhte Bum nga masha ni yawng myit hkrum let myen hpe tawn kau nhtawm UNFC hpe n-gun shaja let anhte Bum nga masha ni hkrai Mung dan langai jawm sha-ngai la na matu k.I.A/K.I.O ni K.K jaw ai tsawm hte zinlum lu nhtawm lam woi awn lu mu ga law.Kaloi mung K.I.A/K.I.O hpe myit mada let sha

Post a Comment