Slideshow Image 2

SHAWNG DE

Shinggyin masha ngu ai ten shagu shangai shaprat law htam jat wa ai raitim, ginding lamu ga gaw jat wa ngu n'nga ai zawn, bai matut jat la n mai ai zawn lani hte lani panglai hka adawt shama wa ai majaw grau she yawm wa nga ai. Dai hte maren ginding aga e tu matu nga manga yawng mung manan shingra tara ajaw hten run mat nga ai zawn shinggyin masha ni a galaw lu galaw sha ai majaw hte law hpa myit ndip lu,n'hkang lu ai ni a majaw mungkan lamu ga gaw htenrun nga sai.

Dai hta hpun ni majoi kran dut sha ai a majaw, du hkra ladaw ni maram n'lu galai shai wa ai. Hkashi hkanu ni hkyet wa ai a jaw,mungkan gaw lani hte lani yet yet gahtet shadang tsaw wa ai, hka kye wa ai a jaw lamu ga hkun hkraw ai, galaw sha yak kaba byin nga sai. Dai annau ni lu tawn ai lamu ga ni hta mung hpa byin wa nga a ta? Tsit lali tsawm htap dik ai maling nam u numji numjoi hkra u koiyeng ngoi ai n'sen ni zim mat wa nga ai. Hkau hting hkauna law law hka nlu ai jaw n mai galaw sha mat sai. Hkashi hkanu hkadwi law dik ai annau lamu gaw kade nna yang hkakye ai zaibru panglai kaji byin wa nga ai. Hka madim kaba law law dim ai a jaw, Karai jaw ai lamu ga masa ni kalai mat ai, maling mala law law sum machyi ai lamu ga law law krin mat ai. Lamu ga sau hkyet mat ai. Dusat dumyang law law nga shara nlu ai majaw udat kaja shi ait n'nan, tam mat ra ai majaw manu dan dik ai namrai ni gaw annau ni lamu ga kaw na hprawng mat ra sai. Tsi hkrung tsinan law law mung pawt ru lap pu kaw na hkawt gawng dut sha kau ai majaw masawp madi madun shara pyi gata wa nga ai. Kara kaw ta? Annau ni a lagat n'tsin hte nga chyu lwi ai, mawra lawban hpunsau hpring ai tsihkrung tsinan nga ai buga ngu madi madun shara shamat mau mwi hta sha hkai dan saga i?

Masha prat langai mi kade ram hkrung lu ngalu na rai ta? 60 =80 ngu ga ya shanglawt hpyi ai a jaw shaning 60 shi ning rawtjat lam nmu,laika hpaji hparat lam hpe hkum tsun, bawngring lam yup mang pyi nmu, galoi she? Ga loi loi ta? Annau ni a shawng lam shingran? Shawng lam maka pra mu lu na ta? Myit malai bai nlu u ga? Ya dai ni yawng n'gun jawm dat nga ai ten grai n'katsi mat yang matut kahtet sha mai sai ngu shingran ai law. Matut nna annau ni lamu ga mung nhten jat nu ga,chyasam ni, lamu ga latung kanu ni lata na lawan hkye la saga. N'gup tu ai ni mung n'gup hte lagaw lata tu ai ni mung lagaw lata,myi na bawnu yawng hte tinang lamu ga a matu akyu rawng ai hta ninghkap saga law. Bai mung chying shawa yawng a n'gun kaba ra nga sai,Nu wa mungchying shawa yawng mung KIO/KIA, hpe madi shadaw nga ai zawn anhte yawng a n'gun kaba lawm yang she lawan majan gaw awng padang dip la lu na re? Nang hpu nau wa mung lu nga ai asak aprat aten hpe manu shadan ga ngu saw lajin ai.

Mungdan langai mi,myu langai mi, masha langai mi rawt jat galu kaba galai shai na matu gaw,
1-Tinang nga pra ai mungdan hpe manu shadan rim tek tawn chye ra ai.
2-Tinang asak hkrung taw nga ai prat ladaw hpe manu shadan rimtek ra ai.
3-Tinang lu tawn ai masa lawt lam hpe manu shadan rimtek tawn ra ai.
4-Tinang prat hta lam woi ningbaw ai ningbaw ningla langai ngai a woiawn galaw sa ai hpe madi shadaw jumtek tawn ra ai.
5-Tinang lu tawn ai prat ten hkying hpe manu shadan akyu jashawn rimtek chye ra ai.
part ladaw hkrung nga ai ten hkying hpe manu shadan chye yang chyu annau ni gaw shanglawt ai myu sha langai lawan tai wa lu na re majaw hpunau wa e nang lu tawn ai hpu dik manu dan dan dik ai ten gaw kade matut rai nga ai kun?yihku wan zawn,salu zawn mawng hkoi mat chye ai yup mang zawn myi hprit zawn pat zawn hka shingna zawn mat mat hkoi mat lawan ai annau prat dai ni du nga ai ten gaw manu dan htuk manu dik ai shanglawt lu na ten re ngu sawn mu ai.

Grat dagra re lam n.nga ai myen a masa gaw shaning 100 mi rai rai 1000 rai rai annau ni hpyen masa hte u nyem roi zawn myen hpe nlu gasat a grawp kau dingsa majan ndai htum na nre,lapran Slg ndung dingsa galoi bawngban na lam ga baw n'mai shapraw sai. Uhpung langai a lapran Slg tai ya yang chyu bawngban ai lam hpe mai myit shalawm na re,bawngban lai mat sai kaga bawsang ni yawng mung ya bai gasat nga ai, shanhte NEPYIDAW RGN hkan sha sinsa lam galaw lu ai hpe kam ai gaw anhte madaw shut nga ai.maigan mungdan law law gaw hpaga myi jut a jaw myen hte mahku mara ai,annau ni matu ntsa lam sha tsun masu ai, annau ni kaja ga garan yang chyu la du ga shaga let hprut hprut daw dan galaw sa yang chyu annau ni hpe garum na,annau ni laksan awmdawm shanglawt a matu gasat di yang chyu maigan mungdan law law gaw tara shang mung n'shang ai hku mung asan mai tsun garum laknak arung arai mai garum wa ai. Ya na zawn simsa mayu ai zawn zawn gasat na zawn zawn rai nga yang gaw hkrit taw nga ai zawn rai nga ai majaw,myi n'pu ladi n'mu zawn byin na sha re, mungkan de hkram hkram hpyi ra ai kata hta mung gasat ra ai.kya nga yang gaw shaning 100 ning hting nut ai masa rai nga ai shawng de sa ai zawn rai hpang kayin nga ai.labau leng gaw htingnut nga ai.
Kahtan kaw na sha nmyit ga annau ni a Miwa mung Gala mung na ni hpe mung myit dum yu ga,anhte dum nga ai zawn hpyen wa grau hkrit makrim nga ai annau ni manau nau ai gaw majoi nre,myen mu ai zawn mungkan na mu ai,anhte myen mung na jinghpaw ni hpe sat shakre wa yang htingbu mungdan na annau ni kahpu kanau ni yu shalai na kun? Dai majaw gwi gwi awmdawm majan de she yawng yang kaja na sai, kalang htu yang mung banau htu sha arai nga na re. Annau ni mungdan shiga kahtet magang htingbu wa gaw ahtaw araw sha magang sha re.
Ya yu u hka madim grau bai galaw nga ai hta n'ga miwa hte chyasam she grau law ga up sha wa nga ai. Dai ni myen a kai chya kaba dik ai gaw Miwa ni sha galaw ya nga na re. Hpa majaw anhte mungdan hpe shaning galu sai chyup sha na mahkyen nga ai,myi n'mu na nna hkra galaw mayu nga ai.

Myen hpe awu asin di lu na, myen a gahta myawkle namdan hkrit ai gaw Kanu Num ni re. Dai majaw ndai lang lama bawngban ai lam nsa nmai rai yang gaw Kanu num ni hpe Tsi hku woi lang salang shangun yang kaja dik na re.

Myen hkrit ai Karai masa,NU num ni bahkang re.
Shanglawt lawan lu u ga. Langai sha ngam tim gasat ga.

Baren Numraw


3 comments:

shanglawt said...

Baren e hting nut gaw nmai sai,gumgai dingla ma kaji ni yawng arang bang let shakut ai ten rai nga sai sutgan kata hkam nna matsan tim yawn hkyen tim jamjau hkam nna ten galu arang bang saga ai majaw matut gasat sha mai sai.myen mung du baw law law lup hkai tawn sai.lap lap na la nga ai.anhte lamu ga hpe Miwa hpe dut sha kau sai.ndai lang gaw shakre majan she rai na sai,langai sha ngam tim gasat ra sai.myen sum machyi dik sai myen hpyen la law malawng nkam gasat sai,myen asum jaw na shani le hte le du wa sai.

Anonymous said...

Lai ka ka ai sara ni, mung dan a matu tinang a asak ap nawng let,nam maling hta ru yak jam jau tim,wp myu sha ni yawng a matu, sha kut nga ai hpe chye ju dum sha kawn let, matut nna ngun jaw sa wa ga.N dai ten yawng myit hkrum ra ai ten re majaw,"Mung dan lu hkra" ngu ai ga baw langai sha hta n gun jaw ka ma dun sa wa ga law.

myu tsaw said...

shawng lam de she shanang sa wa saga nga baren numraw a ga si gangau hpe grai madi shadaw ai ya hkyak hkyak DKBA KNU RSPP ni hte bai gasat nga sai,anhte mung simsa lam mung masa lam bawngban ga ngu ai gaw shingran she naw rai na re.matut gasat ga law.ningbaw ningla ni e ngai myu tsaw mung ta tut gasat nga ai.

Post a Comment