Slideshow Image 2

EDIN MARE KAW GAP

March (20) bat Mali
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (5) Ginra rai nga ai Ban Dawng Yang makau, Edin mare hta March (28) ya shana de Dap Ba (5) na Du Kaba Kawn Awng woi awn ai KIA myu tsaw share shagan ni hte mye hpyen asuya a Hopin dajau aihka-la-ya (388) dap ni laja la na gap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai.

0 comments:

Post a Comment