Slideshow Image 2

MUNG SHAWA, DAP SHAWA HPE SANG LANG HPAWNG 12 (HPUNG DIM)

5 comments:

Anonymous said...

Rai Sa ,ya chyau gaw ,
Dai ni kaw na gaw ,ga garan sana nga ai n sen ,,la madat nga na re ,,,,,,,,,,naw Aung ang mana nga ai ,nihpe mung naw ,jawm tsun Dan ga ,,

Anonymous said...

Du Gaba a mung ga ni yawng gaw n gun grai na lu sai hku re.hpaji mung grai lu la sai chyju dum sai. rai yang e hpawng ngu chyeju dum kyu hpyi na ma lap kau ma ai.hpang na hta n ma lap ga.. KIO/KIA Myu tsaw Mung tsaw ni yawng a n tsa K.K grau na nyen ma chye ma chyang jaw ya u gaw law. AMEN

Anonymous said...

Shawng nnan K.K a chyeju hpe shagrau shakawn nngai law.hkungga jaw nngai,Ning Baw ningla Du KaBa hpyen Du hpyenla hpyenma hpyennum seng ang ai yawng asak gut gu sihkrung si htan nnga u ga ngu dum nga let nga ai shara kaw na MADU hta kyuhpyi ya nga ga ai.DU KABA a mungga kraw dung sai hta,ning nga gasi ni ngai moi kaji ai kaw nna,na mayu marit nga ai re.shata shagu pyi na mayu nga ai.DU KABA a mungga Ja hpyi hta pi ka nna shawnglam de nga mung shawa htinggaw shagu hkum dek gu2 ra2 di lu yang grau pa kaja na nhten,hpa majaw nga yang manu dan labau shang re,yin la ga ai.
Nu Wa nji nban sim sa nga u ga oi.

Anonymous said...

Myen wa woi awn ai mung dan n_re ai sha ,Jing hpaw wunpawng myu sha ni woi awn ai mung dan de rai wa u ga.
Tinang a mung dan hta rawt jat galu kaba wa hkra jawm sha kut sa wa ga.
Myen hpyen hte wa rai rai,myen mung masa ga law nga ai ni hte wa rai rai,myen kaw na sa dat ai bawng ban ma sha ni hte wa rai rai bawng ban myit hkrum ai lam n_galaw ga.
Mung dan lu hkra jawm gasat sa wa ga.
Ya ten hta hpa ga ga ai company ni myen mung dan de shang sa wa nga ai.Ka de wa mi kaja ai rai tim,myu sha ni yawng hpe myen hpyen wa kaw nna shawng hke la ga law.

Anonymous said...

Kachin Than Shwe sat lawat de n gale hkra sadi ga...

Post a Comment