Slideshow Image 2

MUNGSHAWA DINGLUN NSEN AMYU MYU

KIO hte Myen Asuya ni a lapran masum lang na bawngban hpawng ngut ai hpang, Jinghpaw Wunpawng mungshawa ni a dinglun ai nsen ni gaw, mai kaja masa (Positive idea) hku tsun shaga ai hta ninghkap masa (Negative idea) hku tsun shaga ai mahtang grau law ai hpe mu lu ai. Hpa mi nga tim, 'Positive' hte 'Negative' lahkawng maga hta, jet ai myu tsaw mung tsaw masha ni a nsen lawm ai zawn, jasam amyu hpyen wa maga na masha ni a nsen mung lawm chyalu rai nga ai. Lam mi hku nna mungshawa ngu ai gaw, wanglu wanglang tsun shaga dinglun nga ga ai raitim, lahkawng maga na ningbaw ningla ni gaw, laknak hte gasat hkat ai hta bawnu hte gasat hkat ai mahtang grau laja lana rai taw nga malu ai.

Sadi maja ra ai lam langai gaw, 'Lapran Salang' tai nga ai ni re. Shawng de galaw lai wa sai Lapran Salang ni mahkra gaw, mying hten nna hpungdim dat ra ai hkrai re hpe mu mada ai. Dai zawn Lapran Salang ni mying hten hkrum ai ningpawt hpe bai gawn yu yang, KIO ni jahten ai n re sha, Myen hpyen wa shi a sumbu masha n byin byin hkra gunglau ai hpe n lu tawt lai kau ai ninghkan mying hten hkrat sum lai wa sai hpe mu mada ai. Tinang langai mying hten hkrum ai gaw ahkyak n rai; mungdan hte mungshawa ni a gam maka hpe jahten sharun dingbai dingna jaw ai lam ang nga ai.

Ndai lang na Shweli zuphpawng shiga ni hte mabyin lam ni hpe san sagawn dinglik yu yang, Myen hpyen wa a maw lanyet shachyai ai gaw, mala la hkyet sharung rai nga ai hpe mu mada ai. Shing rai nga ai ntsa, Jinghpaw Wunpawng shawa ni a dinglun ai nsen ni mung, KIO hpe mara shagun matsa bun lu ai gaw, arawng n rai nga ai zawn, amyat mung n rai nga ai. Dai hte maren, "Nat mu, sat mu, shakrip mu, adawt mu, hkum shayawm mu," nga nna grang ai nsen hte marawn shagu mung, tang du ai n-gun jaw madi shadaw lam de n ang ai hta n-ga, ladat jaw jaw myit maju jung let galaw ra ai bungli hpe myit mang sumru atsam shayawm kau ya ai zawn byin shangun chye nga ai. Simsa lam ngu ai gaw, awng padang lu ai simsa lam hte asum jaw ai simsa lam ngu nna hpan lahkawng nga ai. Ya ten gaw, awng dang sai mung garai nga ai zawn, asum jaw kau sai mung garai n rai nga ai. Naw sha-ip ra ai, naw ginhtim ra ai, naw shim ra ai, bawnu hte naw gasat ra ai aten hta ang taw nga mali ai.

Ga shadawn langai tsun ga nga yang, maiwang jawm (shan shachyut) sa ai shabrang wangan hpung ni gaw, lam hkan e masha hkrum yang, anhte shan jawm sa ai lam kadai hpe n mai tsun dan ai, ngu nna shada ginhtim hkat ma ai. Rai tim loi ngawk ngawk re ai la langai gaw, lam e masha hte hkrum jang, shakawng mayu ai myit hte, "Anhte shan jawm sa ai n rai ga ai lu!" ngu nna tsun gapawk dat ai da. Dai ga gaw, "N rai ga ai lu!" mi nga tim, gaja wa rai taw ai hpe shadawng kau ai hku ang mat sai. Shim nna galaw ra ai bungli dan dawng mat jang, masing hten mahkam hpuk mat chye nga ai. Jiwa ni woi galaw ai hkwi lu hkwi sha lam hta, nga hkwi sa yang, sha-it hkap sa yang, u hkam hkam sa yang, shan gyam sa yang, grai shim let she woi galaw chye ma ai. Kaba ai ni nga madim galaw nga ai aten hta, nta e nga ai ni kaihtum pyi n sharat hkra sadi koi gam ai lai ladat ni galaw chye ma ai.

Dai hte maren, hpaga yumga amu, mungmasa amu, hpyen majan amu mahkra hta machyi shim ai lam nga ra ai. Sumtsaw sumra lam mi rai rai, num wawn num la lam mi rai rai, garai n awng dang ai laman shim ra ai aten ladaw langai nga ra ai gaw, shingra tara nan rai nga ai. Daini KIO woi awn ai lam hta, ya jang myit hkrum lata masat ka ai lam hpa garai n nga ai hpe mu mada ai. Shada da bawnu majan pa e naw gumrin hkat nga dingngam re majaw, n-gun jaw ai ni, dinglun ai ni mung, hkrudu zawn sumnung nna lapu zawn zai rawng ra nga ai.

Moi Inglik kaw shanglawt hpyi yang, nanhte Jinghpaw ni Myen hte shanglawt rau la jang, nanhte hpe Myen ni dang sha na re, nanhte Jinghpaw ni gaw, Myen daram hpaji garai n hkum ai, ngu tsun ai shaloi, Sama Duwa gaw shi a nhtu shaw nhtawm, Myen ni anhte hpe dang sha jang, azat kau na re, nga nna grang dakat lai wa sai da. Daini nhtu hta grau ai sanat laknak hte shaning 50-60 gasat tim n dang lu nga ga ai. Dai re majaw, ya rai tim, lachyum n pru ai grang dakat ga hpe ngai hte hpawn, hpu nau ni yawng atsawm dinglik yu nna she tsun shaga ra nga ga ai. KIO gara hku dawdan ai lam shim da ai bungli hpe anhte chye ging chye mai ai shani chye wa lu na kam ai. Anhte hpe woi awn na mungmasa hpung gaw, KIO chyu sha re, ngu ai hpe ngang ngang jum manat da na hte, anhte hpe karum lu ai awng padang jaw lu ai wa gaw, Yehowa Karai Kasang chyu sha re, ngu ai hpe ja ja kamsham n-gun la na gaw, anhte a lit madung rai nga mali ai law.

Rawt Malan Maibyit
12/3/2012

27 comments:

Anonymous said...

Teng ai teng ai laika ka sara wa nang tsun ai grai teng grai jaw ai. Ajaq awaq madi shadaw ai law.

Anonymous said...

umm Yehowa hte rai yang Awng Padang lu na re

Anonymous said...

Shanglawt hpe masu yanggrai loi ai ngu ,myen sa wa ni gaw myit la kau na
Yaw..hkumga let shadum dat ai...wp ,myu sha ni kamhpa ai ningbaw ni grai myit yu ra sai..

Anonymous said...

Ngai chyawm gaw dinglun ai hpaji jaw ai hpe kaja tim n kaja tim hkapla yang kaja ai ngu mu mada ai, yawng gaw w.sha ni sha re, KIO gaw gara pandung de sa na lagyim nga ai hpe n chye ai, raitim mungkan hta nga ai mungdan law law shanglawt la mat ai hpe yu yu yang, tinang sa na pandung hpe mungkan ting chye hkra n dau nna rawtmalan ai, mung shawa hpe myit sharawt ai, Mungkan Rapdaw (UN) kaw shanglawt jaw na mungdan jahpan shang hkra tsun shaga la ra ai, dai n re sha tinang na tinang lagyim myit hte hkawm ai gaw tinang du mayu ai de du na zero re, mungkan kawn shanglawt jaw ra ai ngu masat masa n galaw hkrum ai shanglawt hpyi ai mungdan ni gaw shanglawt n mai la nga ai, “majan masa hte mungmasa gaw grai shai ai”, majan masa hpe ip lu ai ram ip nna sa mai ai, mungmasa hpe n mai ip ai, mungkan ting chye hkra tsun shabrawng ra ai, ya na masa hku sha naw hkawm ai rai yang yak na re.

myu tsaw mung tsaw said...

jaw ai.ya aten w.p mung dan hpe gasat gap di sai ma rai rai,n gap di la shi ai ma rai rai,myen sawa hte ga garan sai lam hpe mung kan ting chye hkra n dau yang kaja na re.n dau ai lam n nga ai sha ya na zawn HKRIT SHA GAW HKRIT,MARIT SHA GAW MARIT nga ai ga malai hte maren ti nang byin mayu ai hpe n gup kaw na n tsun shapraw yang gaw mung kan mung dan kadai wa chye ya na law.myen sawa hte majan a majaw sha gaw an hte w.p myu sha ni htum ma mat na n re..k.k mung an hte myu sha ni hpe tsa dan a lata de kabai bang kau na n re.dai majaw AWM DAWM ngu n dau let gap ai hpe 100%hku sa wa yang she mung kan mung dan langai ngai,shing n rai UN zawn re ai ni shang wa n na myen hte w.p myu sha ni rau nga n mai sai majaw mung dan garan na lam daw dan ya wa na rai nga ai law.ya na K.I.O ning baw ni a mung masa lam gaw aten gaw garawt hpraw ai,chyang ai mung n chye ya nga ma ai.an hte w.p myu sha ni pyi K.I.O ning baw ni a mung masa lam gaw gara de rai wa ai n chye yang mai gan mung dan ni,UN zawn re ai ni gaw ngut sai.tsun jahta ai baw pyi n re..yawng myit yu ga...

Anonymous said...

YEHOWA K.K WA e an hte lakrung 6 re ai jinghpaw wunpawng ni hpe lam woi ningbaw gaja sha manya rit law...

Anonymous said...

Grai hkrak ai laika ngau re ! rai tim an hte jinghpaw wunpawng sha ni moi na hta daw yang gaw grau zen wa ai hpe mu lu na re ! rai tim ning mu ngu gaw yawng a ning mu hpe chye gahkin la ra ai, bungli galaw ai ngu gaw Shanglawt ni sha n re gaw, mung kan shara shagu du taw ai wunpawng sha shagu madu chye ai ladat lu ai atsam hte lam amyu myu hku bungli galaw taw ai ni hkrai re, dai majaw gaw gade ningmu hpe mung manu shadan hkap la sa mat wa ra ai, dai gaw n dai IT prat na galai shai mat wa sai mung kan madan re, Yaw mu shakrip mu ngu tsung lu ai gaw an hte wunpawng sha ni myit hta 100% hta jang na n lu hkam sharang mat wa sai majaw re ..majoi rau taw di tsung taw ai langai mung n lawm na re...dan re majaw gaw ning mu galaw ai ni hku na mung yawng a hkam sha lam hpe chye na ya ra na re...

nnye la nau said...

Nang Ngai a sak hkrung lam hta lam ngai hpe azi yu let sa wa ai hta Pang dung gaw ndai rai nga ai nga nna sa ai zawn,... Anhte Jinghpaw Wunpawng myu sha ni yawng na ra hkra Awng Dawm hte Tinang a Mungdan hte Myu sha lam hpe KIA/KIO ni woi awn galaw nga ai ngu nna Ten shagu jahta ndau ra nga ga ai,.. ya kaba wa ai Brang ramma kasha ni gaw mung masa hte Myu masa lam hta gawng kya ga ai, Ngai shadang sha nan mung 2011 ning kawn sha Jinghpaw mung dan hte myu sha lam hpe chye mu / na wa ai shadang rai ga ai..dai majaw KIA/KIO a Padung hpe tsun dan nlagawn ga,... tsun dan ai lam n-nga yang nchye lu ga ai. chye ju kaba sai

Anonymous said...

ndai shi laika hte hkan nna dinglun ai lam ni hpe hti yu yang yawng gaw grai hkrak ai hkrai re... ngai hku nna ya na shanglawt ni a masa hpe maram yu yang majan kaba baw na matsing gaw nga ai... ya hte na zuphpawng hte seng nna mung shanglawt ni hku nna press conference kaw asan sha sanglang dan ai lam ni hpe mu mung mu lu ga ai...ndai kalang na anhte myusha hte byin ai myen asuya ni a majan gaw grai tsang ra ai numdaw kaw kabye da sai re..dai majaw ndai kalang bai myusha ni a gam kama hpe tinang maga hku nlu dawdan ai mabyin masa ni paw pru wa yang gaw myen a matu hpang na lang hta wunpawng sha ni hpe grau grau nna dip sha lu ai modern policy hte up hkawng wa chyalu re.. dai majaw aten ndu shi yang garai nchye gying ai hpe nchye shi yang grau htap htuk na nhten ngu mu mada ai..... ya gaw ASSK jan mung mungdan rapdaw kaw lu shang hkra shakut taw sai re majaw shi a jinghpaw myusha ni hte seng nna policy gara hku jahkrat da ai ngu hpe mung kadai mung tuphkrak nchye lu ga ai.. dai majaw KIO ni gaw ASSK hpe mung loi mi myit mada ai ninggam kaw nga ai hpe mu lu ai..ASSK shi wa rapdaw kaw tsun na ahkaw ahkang lu tim anhte myusha ni a mai lu grin ai gam maka hpe kachyi mi mung nhparan ya ai ningbaw langai re wa yang gaw ... dai shaloi chyawm tinang mungdan hpe tinang gap di la na hku mungkan kaw mai ndau shabra na sai ngu hpe mu lu ai law

Jatawng Naw said...

Aga! ASSK hpe mung hpa nkam mai na re. Num ndai mung myen ni hta na zai kung dik hte kalem kalau shinglet kalu dik ai num re. Grau n na myitja dik ai hte tsawra myit kata ai num re hpe mu lu ai. Shi kalem kau ai hta myen mung ting na kungzet ai atsam rawng ai ram ni mun kaba hkrat sum mat sai re. 1990 ning ra lata poi dang tim, ta tut asung n lu woi jashawn ai num re. Kalem hkalau ai shinglet tu nna ta tut bungli nchye galaw ai(n gup bawlaw) num re hpe mu mada sai.
Isaac Newton tsun ai gaw "Shani tup Nlung tawng hpe n gun htum hkra kanawng shakut tim, hkam mi pi n lu sit yang gaw, bungli nbyin ai" da le. Anhte W.P shanglawt hpung ni mung 51 ning lanak hpai shakut tim, Myen wa hte kade lang bawng jahkrup yu tim, mahtai gaw ........ hpa ta????
Chyum mungga hta tsun da ai gaw 'Kalem ai hte myit ja ai num a shinglet gaw masha mun sen hpe sat kau nu ai' nga ai hte hkrak ASSK zawn re num nan re hpe mu lu ai law. Moi 1947 hta mung kawa Awng San wa e, kalem sha nna, ya du hkra anhte W.P ni, bum masha hte myen mung jarit shingrup nga ai myu ni yawng mungdan shamat let nga ra ai. Ya kasha kaw a kalem ai hta kalang bai n hkrat sum mat hkra grau n na sadi let koi kau ga law!
Anhte Pawngyawng myu sha ni a hkye hkrang la ai lunghkrung gaw Yehowa Karai Kasang sha re hpe myitdum let shawng de rau shakut sa wa ga!

Anonymous said...

Lahta na ka ni yawng gaw myu tsaw myit hpring ai ni hkrai re lam na chye lu ai. ngai hku nna gaw hpa mi byin byin yawng hkra myit n garan ai sha myit hkrum nna K.K kaw akyu sha jawm hpyi ga ngu tsun mayu ai. Awng Padang Lu jaw ai gaw Yehowa sha rai nga ai. K.I.O/A ni mung, hpa galaw tim Karai Kasang a Mungga lawm nna galaw sa wa yang kaja ai, Gashagawp 21:30-31, Hpaji gade, chye chyang ai myit gade, hpaji daw ai lam gade rai ti mung, Yehowa hpe dang lu na lam nnga ai. Hpyen gasat ai shani a matu, gumra hkyen tawn ti-mung, Padang lam gaw Yehowa kaw na rai nga ai. ndai chyum daw hpe yawng chye na re bai shadum dat ai sha re.

Bu hkawm Brang said...

Dai ni na ten mu shawa hpe woi awn ai lam hta awng dang nga ai ladat langai mi gaw Yawng chyawm galaw lu hkra ladat shaw lu ai lam re. madang shagu hpe chye na loi ai hku tsun dan nna woi galaw ai lam ahkyak nga ai. Yawng chye na hkra tsun dan nna woi galaw yang grau manu na n rai ni? Hpa baw galaw sa wa ga, ya yang hpa byin nga sai, gara hpe chyawm shakut ga, sadi ra ai lam n dai ni rai na re, ngu nna asan sha tsun dan lu ai madung rai na re. Chye na ga ai, n mai tsun ai lam ni, n byin shi ai lam ni, masha ni shiga lu mat wa na lam ni hpe kadai, gara ning baw ni mung n tsun na ma ai. Mai tsun dan ai law law re. Hpa galaw ra ai n chye ai shaloi, n di n da galaw chye na ga ai. Ning baw ni hpe n dai galaw yang mai ai, hto ra galaw yang mai ai nga, n sen grau law wa na re. Lai sai ten hta dai hku chyu byin lai mat wa sai. Ya bawng ban ngut sai hpang KIO/KIA gara kaw tsap nga ai, hpa baw galaw na lam myen hta shawng, n tsa ra rai tsun yu ga. Myen ni tsun ai hpang rai jang shan hte shiga chyu hkan pat nna aten ma na, anhte n sen kadai na sana n re. KIO/KIA hpe ding bai ding na galaw nga ai ni nga ai zawn, madi shadaw ai mung law law re. Dai kaw ngai mung lawm ai. Ndai madi shadaw nga ai ni chye na nna, chyawm galaw lawm na ladat lawan tsun wa marit.

Anonymous said...

Lahta de ka shalawm ai ASSK hpe n dai hku mu ai. Anhte a hpyen hpe kasat nga ai wa re. Myen shada kasat sha ngun lu ai Num re. Lai sai shani na Blog hta Pi-Lan ka ai zawn n dai April ra lata poi hta shi sum yang poi kaba mu yu na re. Anhte yu ai ni sha n rai, ti nang n ra ai wa hpe shakrip na matu shajin da ga.

Anonymous said...

Jinghpaw ni a mungmasa lapran salang ni, 1994 ning hta mung Sara Saboi Jum, Hkun Myet shan nau hte shan tsa ni hku dum dum hte hte di nna, galaw lai wa sai. Simsa lam 17 ning na hkra raitim, anhte mung shawa masha ni a galaw lu galaw sha na shara pyi mat mat wa, anhte a lamu ga de Company Kaba ni sha shang madu la kau. Shanglawt Hpyenla ni hte uphkang dap ni mung, hpa galaw n mai, hpang jahtum law malawng ka ni ya sha tai, hpyen tara n hkan, uphkang yak mat ai madang de du wa, Uhpung Uhpawng pyi bra ayai mat ai madang ganoi noi du, shada a-na gashun hkat, hpaga ginra gashun hkat, Uhpung Uhpawng shalaw, Ningbaw shalaw ai lam byin pru wa yu sai. Hpa galaw mung n mai, hpyen wa hpe hkrit ra ai madang de du mat wa sai. Kachyi mi akyu hkam sha lu ai ni gaw, mungmasa lapran salang ni sha rai ma ai. 2011 ning June shata hta Majan bai byin ai hpang kaw nna, anhte Shanglawt Hpyen Du, Hpyenla ni, myit rawt gahkyin gum din wa, kata, shinggan nga mung shawa ni yawng mung, KIO/KIA hpe madi shadaw, n-gun jaw, gahkyin gumdin wa, shaning 50 ning jan rawt malan hkrun lam hta mung shawa KIO/KIA hpe tsaw htum ai madi shadaw lam nga taw sai. Ya ndai aten hta SUtdu Yup Zau Hkawng hte Jade Land Company hpung ni, luksuk lukga simsa lapran salang bai galaw ai hta kaga masha gadai n lawm, Sara Nhkum Gum Ja sha matep lawm, Jade Land Company bungli gaw n lu galaw, Sut Du Yup Zau Hkawng mung shi hkrai aten sha shama, gade lang bawngban tim, lachyum n pru, mahtai n lu, Sut DU Yup Zau Hkawng, hpaga mung n awng, simsa lam mung n awng dang, Asuya ni mung moi na zawn ahkaw ahkang jaw na lam mung n nga, hka shakap la nna, Amyu a lam shakut ai ngu yang, hpang jahtum mying hten ai de du wa na byin chye ai.Ndai hpang jahtum lang SHweli kaw galaw ai zuphpawng mahtai hpe maram yu ai shaloi, ahkyak lapau hpa mung n lawm ai hta n ga, ma chyai ai kumla pru wa ai majaw, mung shawa ni law law myit daw myit hten ai lam pru wa nga ai hpe mu lu ai. Ndai ngai na ningmu hpe mahkrum madup la na matu hte shawng lam de myit yu maram lu na matu re. Hpa galaw tim anhte Jinghpaw ni sung sung li li myit yu nna, galaw sa wa ga law.....

Shadum Jahprang Wa Di

Anonymous said...

Sha ra sha gu na myu tsaw ni hpang de ,,comment ,ni hpe yu n na yawng gaw myu tsaw myit grai gaba ai the.,tsang n na myit gapaw pru wa ai rai nga ai hpe yu n na ,,mung ,,yawng gaw 1 sha re hpe mu ma da ai ma jaw grai gabu n ngai ,,
Rai Tim ,,moi moshe KK ,na gashaka wa la ai ten ,,dai ten na mung masha ni ,Aung ang ai zawn ,n rai ga ,,ma htai hpe ,a ten sha hkring myi myit ga lu ai jawm la nga ga ,,
Dun lum ai lam hpe naw ja hkring da ga ,,n htoi 40 naw la yu ga ,,
Ning baw ni gaja dik ai lam ,yaw sha da ai lam nga na re ,,
Pawt ma yu ai lam hpe shawng kaw n tawn da ga ,,yawng gaw myu tsaw myit grai gaba nga ai hpe lu maram ai majaw ,,nachying gabu nga n ngai ,,

Nai tawng

Anonymous said...

K K chyeju hpe shakawn ai.MUNGSHAWA DINGLUN AMYU MYU,nga ka mara myit su wa hpe,MADU grau nna ngan jaw ya u ga.rai nga ai law..
NU WA nji nban sim sa nga u ga.

Anonymous said...

hpa majaw ya na zawng byin ai ngu hpe ding lik yu yang an hte myu ni grai jam jau jin sai, myit ru jing sai,laning hte laning gaw myen ni myu kaba lailen hte an hte myu sha ni hpe lam shagu dip rip, je hte je gaw myen mung dawng hkawn kaw mung shagan kaba langai sha rai mat wa sai hpe yu yang "myen"ngu ai myu kaba langai sha rai mat wa sai nga mayu ai hpe mu lu na re, bai na ya simsa lam wa jahta ai myen na bai ni masu hkalem mayu ai mi mang ni re ngu hte shang hte tsung shaga ai lam ni langai mung KIO ni san ai n htai ma ai... tsung jang gaw grai law mat na tai ai..lahta na myit su langai tsung ai hku ...n htoi 40 naw la yu ga le.... hpaw majaw nga yang n dai lang na majang n dai gaw myu sha ni la din da nga ai ...mahtai hpe n mu lu shi ai majaw ...yawng gaw garu gachyi nga wa i re hpe...chye na re..hpa rai tim an hte ra ai lam gaw bung nga ga ai...

Anonymous said...

laika ka mat ai laika ngau shagu hpe hti yu yang, malawng gaw mahtai, pandung chye mayu nna, dai mahtai a masa kaw hkawm sa wa na myit masin jing nga sai hpe mu lu ai,ya malawng ra sharawng nga ai masa de rai wa yang dai myit masin ni ja ja ngangkang ai hte ngut kre ai kaw du hkra anhte ni yawng shajin da ra sai . an hte kam ai KK gaw hpaji a ningpawt wa , tara ai wa,tsaw ra matsan dum chye ai wa,re ai hte maren an hte a myitmasin ni tara ai kaw ngang kang ai hte ja ja tsap nga ga ngu ...... myit rum ni e ......

Marit Chyang Nau.... said...

Ya K.I.O/A Jinghpaw Asuya hte Myen shachyang ni a bawng ban hpawng hta lapra salang tai ya ai salang wa gaw.
1. Jinghpaw Lauban kaba wa re.

2. Jinghpaw Myu sha ni hpe grai chye tsaw ra ai
wa re.

3.Bungli grai shakut ai,bungli kaba chye galaw ai wa re.

4.Ram ma Du salang yawng hte chye hku hkau ai wa re.

5.Tinang lu da ai sut gan hte tinang hkrai mai pyaw taw ai rai tim, Jinghpaw Wunpawng myu sha ni zingri zingrat hkrum ai nau law wa ai hpe yu nlu wa, ndang hkam sha wa ai majaw lapran salang tai let shang lawt lu hkra
shakut taw ai wa re.

Anhte yawng salang wa hte hpung ni yawng hpe madi shadaw let kyu hpyi ya nga ga law..

MYU tsaw Mung tsaw manaw manang ni yawng ngwi pyaw hkamja nga mu ga.. Awm dawm!!

Anonymous said...

Myit Su ,nai tawng hpang de ,
Myit Su wa sha dum dat na she rai sai ,naw pawt mayu na ,n dum ai ma joi brawp kau sai ,,KIO ,KIA ,ning baw ni Woi aun ai gaw ,KK ,san da ya ai ning baw re ai hpe ya ngai myit hkrang ni ai ,,
Myit Su nai tawng hpe grai chye ju du sai ,,yawng a ma tu tsi tai ya ai ma jaw
An the hpang kaw hkan ai ni ,sagu zawn jawm hkan sa ga ngu ,tsaw ra ai. Hpu nai yawng hpang de
Hkra sin da ga ......

Mau Jin mau Jin said...

Myen ni gaw, Shanglawt ni hpa tsun ai, ga si shagu hpe , n dai zuphpawng Hta gade ram Manu akyu shapraw ya sai kun? Ya dai ni na kio/ Kia hte myen zuphpawng ni gaw , gap hkat jahkring da shaning 50 Ning jan hte sutruction galaw dat yang, ngam ai mahtai ( mat tan tin Hta ba de) nga ai mi Bai rai sa na shadu ai. Kaning re ai zuphpawng raitim, mung shawa, myu sha a hkaw aq hkang, mungdan simsa lam hte madu up hkang mat na lam ni grai aq Hkyak ai zawn, dudaw sai hkaw , Roi rip sat nat Kau hkrum sai shayi num, sha brang

Mau Jin mau Jin said...

Shabrang la, aq ma hte gum gai dingla ni yawng aq lam hpe mung, zuphpawng Hta tsundan yang kaja na re ngu shadu ai. Myen hpe gaw Hkyam sa jaw sai Baw mung nre, hpa majaw nga yang shi gaw balen Ja ai lapu Hpan myu mi re. Madu aq hkum Shan kaw dai lapu aq chye Hkra yang , madu aq Manu Dan ai Asak mung sum sa chye ai. Myen aq myit gaw dinghpring chyalu Masha hpe pi magyi magaw bai li Bai la bying chye sa ai raiiiii. Yawng aq comment hpe Asan sha chye na, Lu Hti la lu ai majaw na Ching wa chyeju sai law.

23ningbrang la said...

hpu nau brng tung brang la ni e. dai mung masa lam hta kaba ai du salang ni hpe n gawn n sawn hkum hkan achya nang mu mai gan du nga ai myen masha kaba ni a kasha shayi num ni hpe atsawm ahtap tsaw ra la ga shing di jinghpaw n gyi hte sha bat da ya ga shing rai kaba wa jang yawng jing hpaw kale la na ladat shaw ga jinghpaw myu sha ni grai naw law ra ai ngai pyi mnga kru hpe man jaw dat ni ai

Anonymous said...

Ya na zawn aq myu myu mung masa ning mu ni ka wa ai hpe yu yang an hte ni moi na hta gaw kachyi mi gaw zet wa sai hpe mu mada ai.Ngai gaw ASSK aq ma sha gaw n re rai tim ya na ma byin ni ma hkra gaw Ne Win wa a majaw dai ni du hkrsu a rai nga ai hpe mu ai law ASSK mung HPYEN ah ya hpe n ra ai wa she re an hte mung n ra ai n ra ai bung jang bung li mai galaw na sha du ai law shi aq n sen hpe mung kan gaw aq hkyak la nga ai an hte aq nsen hpe kadai wa la taw nga a ta? Myen rai sha gu yawng ma ren re ngu n mai tsun na n ten dai hte ma ren an hte WP ni kaw mung n kaja ai ni nga ai zswn yawng hpe ma ren re ngu n lu hkap la ai law.

Myujet said...

assk a nsen gaw dai ni na myen mung ,mung masa hta ahkyak dik re,an hte moi lai wa sai ten karen ni hpe myen ni zingri ai ten gara jinghpaw slg. wa nsen pru ga a ta,tinang hte nseng ai zawn nga ma ai le,dai ni an hte kata mabyin hpe an hte nhparan la yang gadai hpe naw kam nga na kun,assk gaw jing hpaw ni a mahkang sha nga ai nre,myen mung hpyen gum shyen gaw mungdan kata myu baw sang shagu hpe zingri dip sha taw ai nre ni,W.P sha ni zawn laga myu ni muk jam jau .nga ma ai le.dai ni na Myen hte W.P sha .ni a majan shata 9 laman myu sha ni 60000jan shagawt majan hkrum nna jamjau nga ga ai.ndai lam gaw sum machyi kaba rai nga ai.maga mi hku nna bum nga rawt malan uhpung kata KIO ni ningbaw tai taw nga sai.KIO ni hpe mungkan kaw nna yu azi taw nga sai.ndai byin nga ai mung masa .hpyen masa hpe yu maram nna an hte a lawt lu lam,myen mung ting lawt lu lam hpe assk hte lata gin dun nna shakut yang awng padang lu na maw sai.myen mung shang lawt la ai ten W.P sha ni ahkyak kaw nga taw ai hte bung taw sai.ya lang gaw moi na zawn masu nhkrum na hpe sadi na gaw an hte a lit nre ni,moi kaw nna (labau dap hkap ai 1800 grup yin) ya dai ni na ram an hte myu sha ni myit hkrum gum din ai nnga ga ai,dai ni na ten zawn ting gyeng lam ntam ai ningbaw ningla(Kio) ni hpe lu da ai gaw mau hpa sha man chyeju nre ni.
Tsin yam hkrum nga ai myu sha ni a majaw myit yawn nga ai hpe (myit machyi ai hpe ngun galaw nna ngun la mai ai)myit hkrum lam lu taw ai ya na ten hpe myusha ni a ngun shatai let ting gyeng lam ntam ai ningbaw ni a woi awn ai hpang lahkrip ra ra hte hkan nang ,ang ai magam hta sap nna ngun dating let Assk wa rai rai laga gara myen ning baw hte muk myu a matu mungdan a matu kaja ai de lahkam sa wa yang nmai na kun?jahten sharun mayu ai myit jasat hte nrai shangang shakang mayu ai myit jasat hte hpa ji jaw yang grau nmai na kun?mara sha gun hkat ai nre sha sadi jaw hkat yang myu a matu grau mai nhten ngu .

m

Anonymous said...

Malan Maibyit e,
Nang shawng de byin lai mat wa sai lam ni hpe atsawm nchye nga ndai.
1. Hpa majaw lapran salang tai nga ai ni hpe sadi maja ra na re ni?
2. Simsa lam lu hkra gade yak nna galaw wa ai hpe chye n ni?
3. 17 ning simsa lam lu da ai laman shinggyim masha asak hte htawng masha kade hpe lu hkye da ai nang chye n ni?
4. N nga mat sai Ningbaw kaba Brang Seng hpa tsun da ai hpe chye n ni?
Ngai gaw yu maya mung masha langai she rai tim ndai simsa lapran salang ni gaw bungli nlu nna, aten jan nna, galaw ai ni nrai ma ai hpe gaw ngai atsawm sha chye ai. Shadut ai ni shadut,
hpyi shawn ai ni law wa ai majaw galaw sa wa ai she rai ma ai. Ndai lam ni gaw KIO ningbaw ni chye dik re.San la mu. Nang gaw kata lam nchye ai wa rai nga ndai.

Nang gat hkai ai hte maren dan la na ndai.


Bum Tsaw Bum

Marit Chyang Ngau.... said...

Myit su wa, Bum Tsawm Bum e nang hte ngai mu mada ai lam ni grai she bung nga ai. Ka de nna yang galaw la lu na re ngu kam da ai Padang Manau
hta bai shachyen la hkat ga yaw. ya chyawm gaw tinang dang di lu ai ram atsam htum K.I.O/A a magam ni hta matut garum madi shadaw nga ga i. Awmdawm !!!

Marit Chyang Ngau.

Post a Comment