Slideshow Image 2

UN NI HPYEN YEN NI HPE GARUM LA

March (27) bat Lahkawng

Jinghpaw Mungdaw kata hpyen yen tsim yam ni hpe garum shingtau na matu UN garum ningtum hpung ni gaw Jinghpaw Mung de du shang wa sai lam shiga na chye lu ai. March (26) bat Langai ya shani Jinghpaw mung hte Miwa mung jarit rai nga ai Sadung Mare, jarit masat shadat (8) de du shang wa sai lam, hte dai mare na hpyen yen dabang hta shanu nga ai tsim yam ni hpe garum la lai wa sai lam mung na chye lu ai. Ya hten n ta dinghku (228) marai (1123) hpe garum ya lai wa sai hte matut nna mung naw garum taw nga ai lam na chye lu ai. N dai UN garum ningtum hpung ni gaw hpyen yen tsim yam ni shata mi lu sha a matu garum ya lai wa ai re lam, n dai garum ningtum hpung ni hta (UNOCHA), (UNICEF),(UNHCR) ni shang lawm garum lai wa ai re lam na chye lu ai. Yangon daju UN uhpu uhpawng a lit nga ai Dr. Moe Aung woi awn ai garum ningtum hpung ni mung gade nna yang Mai Ja Yang de du shang wa na re lam hpe mung na chye lu ai.


0 comments:

Post a Comment