Slideshow Image 2

WUNPAWNG MUNG MASHA NI A YI, SUN, HKAU NA, KASHUN NA GARA COMPANY HPE MUNG, WUNPAWNG MUNGDAN DE N SHANG SHANGUN YANG SHE MAI NA

Hpakant Seng Tawng ngu ai shawng de magwi hpaw lam she pret ai shara rai tim, dai ni gawhpraw a rang madu Miwa, Singapore, mungdan zawn re ni jak kaba a myu myu hte htu ganaw kau ai majaw, Seng Tawng nam banda yi n tu mat sai. Mung Mau Bum kaw lata hte sha htu sha nga ai Wunpawng sha ni dai ni na ten n mai htu sha mat sai. Hugawng ga de mung, Wunpawng Sha ni a yi, sun, hkau na, lwi dwi sun ni hpe Yuzana company e, Eka sen 2 hkawt kashun la kau ya ai majaw, mung masha ni yawng hkrap ngu hkrap ngoi hte ga ra ai re. Raitim anhte a kanau, kajan rai nga ai Labyawng Bawk Ja gaw hpa sinat laknak n lu tim, pu sin machyi nna Yuzana Companyn hpe tara rung de tang shawn da ya ai majaw, mung masha ni tsawm ra n sa lu sa wa ai lam na lu kabu ai. Jan Bawk Ja dai hku tara rung de shawk jang Jinghpaw Mung taingmu, General Ohn Myint wa kanau kana Labyawng Gawk Ja hpe rim na matu hkyen wa ai majaw grai koi yen hkawm ra ai nga shiga na lu nna grai myit n pyaw ai. Raitim, Amyu hte Mungdan a matu shakut ai majaw shagrau ai law.

Ya aten, Wunpawng Jinghpaw Mungdan de sinat, amyawk, motor hte lung wa ai gara myen hpyen raitim, gasat nga ai hte maren, sinat laknak nlang tim, anhte lamu ga Mungdan hpe kashun la nga ai Yuzana Company zawn re gara company hpe tim ahkang n jaw ai sha, Wunpawng Myusha, Shanglawt Hpung KIO/KIA kaw nna tsep kawp gasat manga kau na matu Wunpawng Myusha, daw tsa a malai hkung ga let, Jinghpaw Kasa kaw nna lajin tang dat n ngai law.

Du Wa Mara Zau Aawng
USA

0 comments:

Post a Comment