Slideshow Image 2

BAN SAU MARE DE MYEN N GUN KABA HTE DU

April (25) bat Masum
Jinghpaw Mung daw Mali Hka a sinpraw maga Ban Sau mare de Mali hka kau Da Law maga na Myen hpyen n-gun (300) jan du shang wa ai majaw, Ban Sau kaw lit la nga ai Mung Shawa Hpyen Hpung (MHH) ni n-gun nbung ai majaw yen kau da ra mat ai lam na chye lu ai. Ndai Ban Sau mare gaw ya yang shani shana majan byin nga ai shara Npawn mare hte Nam San Yang mare hte nau ntsan ai shara re. Myen asuya dap ni gaw ndai laman KIA ginjaw ginra hte ni kahtep ai shara ni de grau grau n-gun jat wa nga ai na chye lu ai.

2 comments:

Yawnghkum Tu said...

Sawa myen ni hpe shara mi kaw naw loimi shawng mahkawng da nna myawk kaba hte shamyit kau mu!

msw langji said...

K.K kaw kyu grai hpyi nga ga law.Bai nna Laiza kaw shadun da ai Baren shakap da ai manau shadung hpe baw kau jang gaw htuk manu dik re na re ngu kam ai,K.K hpe 100% kam na kun 50-50 K.K hte tsadan hpe kayau kam na kun ngu hpe ginhka na kalaw sa na ten gaw rai sai ngu shadu ai.

Post a Comment