Slideshow Image 2

LAJA YANG KAW GASAT

April (23) bat Langai

2012 ning April (22) ya shana maga daw hkying (3:20)pm aten, KIA Ginjaw Ginra, Laja Yang hpung gyi jawng hte Laja Yang Myen Hpyen Dap de Hk.M.Y (388) na hpyen hpung ni lai shang wa ai majaw, KIA Masat (5) Dap Ba na hpyen hpung ni hte Ginjaw shim lam pawng hpawm hpyen hpung ni hkap shingla gasat poi byin ai lam chye lu ai. Gasat poi byin ai shara hta Myen Hpyen Dap maga de na marai (2) si, marai (2) hkala ai lam chye lu ai. Kachinnet

5 comments:

hkunman said...

Myen Tsadan wa Lagaw lahkam myi pyi n-mai htawt ai hku. a-nut jaw mu. panglai.de gawt sharu bang kaw lu mu ga. God, a-chyeju hte.

christopher said...
This comment has been removed by the author.
padang yesu said...

K K hta sha grau manoi manat ga .
dai ram wa myi she rai wa yang gaw nmai yu shalai nga sai,
myen hpen ni nga shara la tawn ai hkan laknak tawn ai lu shani htaw tawn ai hkan myitchyina myen hpen ginjaw hkan hkrak tup ya jang galaw ra sai ladat ni re.

christopher said...

Zing ri hkrum ai lam gaw ntsun ra sai ndang sha rang sai n-dang hti sai.hti magang pawt magang re.ya prat gaw myen ngu ai wa hpe gaw masan dum ra ai prat nrai sai.myen ngu ai gaw moikaw na masu hkalem mayu ai myit,manang wa machyi hkrum jang she myit pyaw ai DU SAT AMYU re.sha alung wa ai maw daw da lu sha da n lu shalai na hku yawng 2,sha myit kau ra sai.mau nga nmai sai annau ni.htawng hpang 2030 ram du jang gaw makam masham lam pi mat mat na ram rai wa sai.

christopher said...
This comment has been removed by the author.

Post a Comment