Slideshow Image 2

PADANG SHINGRAN

Sh're Ninghkring hkungga tsaw ra,
Shawnglam de hkrai sh'kut shaja;
Nanhte hpang....n-gun jaw m'yu,
Hpa she shawng tsun na kun ngu;

Kraw kata e chyat rawng sai,
Sindai masin ju dik ai;
Yup ten shagu dum ai law,
Kyu hpyi na n malap ai yaw;

Lu sha ten hta grau dum sawng,
Lusha garut nga ma dawng!
Laban nawku ten mung dum,
Shawnglam de kade shyoichyum;

Shata praw Laban shagu,
M'du a Ga sh'ka lusha lu;
Myit dum ai yaw.. share ni,
Kyu hpyi n-gun hte Wenyi;

Kaduk kata ten grai na,
Machyi makaw byin sai da;
Kau mi kan mung bum ma sai,
Kawsi hkrum ai shatkan hkrai;
Lasi lamun hkum shing yan,
Myu a matu P'dang Shingran;
Myi ni shan ni tsit ma wa,
Galai la na wa n nga;

Majanpa e sai salat,
Tai hte aging anut hkat;
Tai gaw urut hpa htim lung,
Share Ninghkring ninghkap jung;
Machyu pala sharam ra,
Tai ni ni gaw prek she nga;

Tai ni pala sen lam ma,
Si si ai mung mala la;
Shiga dai ni na magang,
Shawnglam matu hpyi shatsang;

Iya Share Ninghkring ni ,
Atsam marai hte tingtsi;
Karai Wa jai lang u ga,
Hpung Shingkang shadan na ra;
Awng Padang dip la lu hkra,
Naw shakut ga lu yaw ya ......

Lamu Kasa ni bau sin u ga;

Shanglawt Tsing
16/4/2012

0 comments:

Post a Comment