Slideshow Image 2

DAW HPUM YANG DE MYEN HPYEN N GUN KABA DU

May (12) bat Kru
Jinghpaw Mungdaw Laiza-Manmaw lam ntsa Daw Hpum Yang mare de May (10) shana yup tung ten hta Manmaw de na myen asuya hpyen dap n gun kaba hte du shang wa sai lam buga masha ni kawn na chye lu ai. Myen hpyen n gun (1,000) ram rai na re nga buga masha ni kaw tsawm maram ai lam hte n dai myen hpyen hpung ni hte rau myawk mawdaw (Tank) ni mung lawm ai lam matut chye lu ai. Myen hpyen asuya ni gaw Jinghpaw Mungdaw mare daju Myitkyina kawn mung Waimaw hkran de hpyen mawdaw kaba ni hte hpyen n gun shani shagu ngu na ram htaw shalai nag ai lam hpe mugn matut na chye lu ai.

2 comments:

hkunman said...

Zawnawng Zawwa hpe hpan lajang tawn da n-na Tutnawng a-hkrung a-grin a-graw nga ai YEHOWA KARAI KASANG a- Mying ning sang hta KAM HPA manoi nga mu, Dai hte law ai dai ram law ai ngu masha a- myit hte hkum myit, Aung dang na matu God, kaw hpachyi hpyi kyu hpyi let God, kaw ngang ngang tsap nga mu.KIO, KIA myu tsaw share shagan ni e.........,YEHOWA KAWA GOD, mying ning sang hpe sak se hkam. shi hpung shing kang hpe shadan sha hkung nga ga.

padang yesu said...

KK chyeju sha shakawn maju jung ra nga ai.hpa ntsang ra na re.lagaw mun pa ngari ai.WP myu sha ni hpe ap da nga sai dai daw dai hpang lamu ga de mye,hpa hkyi wa mye tam sha hkawm nga ai kun?ndai banau amyu ni masha myit ai hku nmyit ai ni she rai sam ai.nhkru nhkra rai myit hte maw mawn nga ndai myen ni myi mu lamu sha atsai hkoi mat na ra ai.

Post a Comment