Slideshow Image 2

DUNG (8) GINRA NI HTA GASAT

May (11) bat Manga
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (4) Ginra  rai nga ai Sam Mung daju Dap Ba (4) ginra Hu Yi kaw May (10) ya shani hta KIA myu tsaw share ninghkring ni hte myen asuya ya tai hpyen ni gap gasat wa sai lam shiga na chye lu ai. Matut nna May (10) ya shani sha Dung (8) makau Nam Sawng Chye kaw mung jahpawt (10:00am) ram hte myen hpyen hpung ni hte gasat poi byin lai wa sai lam na chye lu ai.

0 comments:

Post a Comment