Slideshow Image 2

DUNG (9) GINRA DINGSA HTA GASAT

May (20) Laban
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sam Mung daju Dap Ba (4) ginra rai nga ai Mungli hte Mankang mare dingsa hta May (19) ya shana daw hkying (1:00 - 6:30pm) ten KIA Dung (9) na myu tsaw share ninghkring ni hpe myen hpyen asuya a dap (123) ni laja lana gasat wa sai lam shiga na chye lu ai. N dai majan hta myen maga na law law wa hkala ai lam shiga na chye lu ai. Myen hpyen maga na hkala hkrum ai hpyen la ni hpe (Na Wai) ngu ai hkauna pa kaw wa gahkyin da ai lam buga masha ni kawn na chye lu ai.

0 comments:

Post a Comment