Slideshow Image 2

DUNG (9) GINRA HTA GAP

May (5) bat Kru
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (4) ginra rai nga ai Nam gut hte Hu Nawng lapran kaw Dung (9) na KIA myu tsaw share ninghkring ni hte myen tai hpyen ni May (4) ya shani gap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. N dai gasat poi hta myen mata na marai (2) si nna, (4) hkala lai wa sai lam hpe mung na chye lu ai.

1 comments:

hkunman said...

Gaja dik sai dai hta graw graw n-na sat sha myit lu mu ga law,

Post a Comment