Slideshow Image 2

MYEN HPYEN MAWDAW HPE HKAP GA GASAT

May (3) bat Mali
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (5) up hkang ginra rai nga ai Myitkyina-Manmaw lam Gara Yang mare makau kaw hpyen mawdaw ni hte n gun htu lung wa ai myen hpyen mawdaw ni hpe May (2) ya jahpawt daw hta KIA myu tsaw share shagan ni sinat kaba hte hkap gap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. N dai zawn myen hpyen mawdaw hpe hkap gap gasat ai hte myen hpyen maga na si sum ai lam nga wa sai lam shiga na chye lu ai.

2 comments:

hkunman said...

Dai TSADAN Myen hpe Lagaw lahkam myi pyi hkum htawt lung wa shangun mu law......,

sammung ramma said...

Ja ja ning hkap ga sak mu tsa dan myen ni hpe

Post a Comment