Slideshow Image 2

MYEN HPYEN NI LAKNAK KABA NI HTE GAP SHARU BUN

May (17) bat Mali
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (5) n pu Dung (19) ni a ginra rai nna ya ten myen tai hpyen ni zing da ai Pan Tsun Post kaw KIA myu tsaw share shagan ni hte myen hpyen hpung ni shani shagu ngu na ram gap gasat nga ai lam na chye lu ai. May (16) ya shani mung matut gasat ai hta myen tai hpyen ni gaw Daw Hpum Yang, Hang Kai bum kawn (120mm) laknak kaba ni hte gap garum bun nga ai lam na chye lu ai.

1 comments:

hkunman said...

KIO, KIA, Myutsaw share shagan ni e.......YEHOWA GOD, a- GA SHAKA, hpe a-tsawm sha Myit masin hta hti bang la,God a-mying ning sang hpe gang di n-na Hang Kai bum kaw nga ai Myen dap hpe gap mu. LUKA,10;19.

Post a Comment