Slideshow Image 2

MYEN HPYEN NI SHARAW WAN NA SHABRA

May (15) bat Lahkawng
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (5) ginra rai nga ai Myitkyina-Laiza lam N Pawn mare, Gan Dau Yang de du nga ai myen tai hpyen ni gaw shawng lam de Shanglawt a bawm seng ai nga sharaw wan hkan nat ai majaw sharaw wan gaw laja lana  n gun kaba hku hkru wa ai lam na chye lu ai. Myen hpyen ni nat ai sharaw wan gaw myen asuya dap ni nga ai de n htang hkru wa ai majaw myen hpyen ni rai magawn na hprawng kyin nga ai lam hpe matut na chye lu ai. Ya ten Gan Dau Yang kaw nga ai myen tai hpeyn hpung ni hte Pa Jau maga na kalut wa ai myen hpyen dap ni pawng nna n gun kaba hte KIA myu tsaw hpyen hpung ni hpe htim gasat na hkyen nga wa nga ai lam shawng lam shiga lawk kawn na chye lu ai.

1 comments:

hkunman said...

YEHOWA GOD A-HPUNG SHINGKANG HPE KADAI SHING DAW LU NA KUN.............? KIO, KIA, HTE JINGHPAW WUNPAWNG MYUSHA YAWNG HTE E......... YEHOWA GOD A-GA SHAKA HTE SHI MYING NING SANG HPE GANG,, GOD, JAWDA AI GA SHAKA HPE KAM MU HKUM TAT......,

Post a Comment