Slideshow Image 2

MYITKYINA E HKANGHKYI PARTY NI ZUPHPAWNG BAI GALAW NA

May (25) bat Manga
Jinghpaw Mungdaw Myitkyina Mare kaba kaw Hkanghkyi Party ni woi awn let May (26) ya shani Mung Shawa Zuphpawng bai galaw maw ma ai lam shiga na chye lu ai. N dai lang na Zuphpawng gaw shawoi na hte lak lai ai lam, zuphpawng shaga ai hta lawk hte law, nta hte nta ta masat mahkret shangun nna saw shaga ai re lam na chye lu ai. May (26) ya shana maga gaw shat sha hpawng mung lawm na masing re lam zuphpawng shaga laika pa lahkawng hkawng jaw ai nga buga de na myitsu salang ni shana wa ai. Myen hpyen asuya gaw ya ten lawu myen mung de mung shawa masha ni gasu kabrawng wa ai majaw, Jinghpaw Mung de na Mung Shawa masha ni hpe maidang masawp shazim na masing re nga buga masha ni kawn tsun shana wa ai.

2 comments:

msw langji said...

Myen wa jaw sha ai lu sha nsha jang grau kaja na re,sha ngut ai hpang 3,4 ning na jang machyi wa na hpan kalaw ma ai lam myen hpyen pru langai jahta dan ga ai.Ya yang mung masa Timing hkrak dik ai ten gaw re nga sai.Lawu ga de mung mung masha kasu gabrawng wa ten hte anhte mung shawa ni gaw K.I.O/K.I.A hte pawng myit hkrum nhtawm kasu dat yang gaw mungdan lu mai na gaw tai nga sai i?

padang yesu said...

ga si law2 nkam ka ai.myen tai hpyen wa daw ai shat hkum sha mu re lu,koi gam ga oi.hpa wa tsun na ngu ai gaw tau chye chyalu re.teng man ai lam hta tsap let,ning hkap ga.

Post a Comment