Slideshow Image 2

PUNG LI HTE SINLI LARAPN KAW GASAT

May (19) bat Kru,
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sam Mung daju Dap Ba (4) ginra rai nga ai Pung Li hte Sinli larapn hta Dung (8) na KIA myu tsaw share ninghkring ni hte myen tai hpyen ni May (18) ya shana de daw kying (3:00pm) ten hta gap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. N dai majan hta myen maga na (4) si nna, (3) hkala lai wa sai lam shiga na chy elu ai.

3 comments:

gunlahpai said...

Myutsaw share shagan ni e myit n daw ai sha matut na sha kut ga yaw.an hte mung mma sha ni yawng galoi mung myit dum kyu hpyi ya nga ga ai yaw.KIO/A ni yawng a n tsa K.K bau sin nga u gaw law..

Unknown said...

Ka ja sai lo

Unknown said...

Ka ja sai lo

Post a Comment