Slideshow Image 2

ZAHKUNG TING YING A LAM

2 comments:

sammung ramma said...

za hkung ting ying hpe tang shawn ai nre dai lam ni hkum ni hkum tsun taw nga mu lawu naw shi amasha ni an hte ama ga de lawm wa na matu shi ga sha poi ga shang lawt lu jang dai shi hkrai galaw sha na nnga na myu ting si mat na ra ai ma ru ni sha di mu...........

W.p Shari said...

Nkaja ai wa gaw nkaja ai hku jamjau na ra ai..ndai aten gadun kaw shi myit Pyaw la u ga...shanglawt Lu na n na sai re majaw.shi nhkrum shi htu la u ga...

Post a Comment