Slideshow Image 2

DAP BA (5) GINRA HTA KA-NI DAWN DABANB HPAW

June (26) bat Lahkawng
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya KIO/KIA kawn dai ni ang ai Mungkan Ka-ni pat jasan n htoi masat hku nna Hkumlum Yang, Hkaga Hka Kau kaw Namhpam Pat Ja San hte Ka-ni Dawn dabang hpe hpaw da lu sai lam shiga na chye lu ai. N dai Ka-ni Dawn Dabang hpe dai hpawt daw hkying (9:00am) ten kaw hpang ai lam hte Mungkan Ka-ni pat jasan n htoi masat hku nna Miwa gumhrpaw sen (4) jan ram manu nga ai, Ka-ni Hpraw, Ka-ni Chyang hte laga namhpam tsi mawan ni hpe mung nat jahten kau lai wa sai lam shiga na chye lu ai.

0 comments:

Post a Comment