Slideshow Image 2

SHINGRAN AI

                                            Ngai tsaw ra amyit lawm ai,
                                            Shawnglam de shingran nngai;
                                Jahpawt jau jau yup rawt ten,
                                Kyu shawng hpyi la myit sharen;
                                            Nhku kata laika ka,
                                            Hkuwat makau e dung nga;
                                Nbung katsi ni shang hprwi,
                                Bungli Katsi ni sha hpwi;
                                            Kadawnpan s’ma sha mi wai,
                                            Bawnu nchyan shaw dat sai;
                                Shinggan de chyan mada,
                                June marang htu abya;
                                Goi!       M’janpa de shingran nngai,
                                            Nye myit ni shawnglam du sai;
                                June marang madi manyap,
                                Kaduk nhkun hka hkrai pyap;
                                            Myu tsaw Share Ninghkring ni,
                                            Yu chyayat zawn nyap madi;
                                Ntsa de mung n galup,
                                Gangbang e wa shanhte yup;
                                            Nsin nhtoi hpyen makran,
                                            K’dai sha mung n sa shalan;
                                Jigrawng mayen manang tai,
                                Kawa ai pyi n na sai;
                                            Jit gan ji na ten n nga,
                                            Kaduk kata ji bang da;
                                Shat kawsi ai kan kyu kyu,
                                Nta shatgawk myit dum lu;
                                            Nu shadu ai Nai shatmai,
                                            Namchyim hpe marit dik ai;
                                Hpunlum hpalap lu lu taw,
                                Hpalap seng de dum ai yaw;
                                            Magra sha na hpa n nga,
                                            Marang dingsi mata sha;
                                Myu tsaw Brang a Tsaw Myit wa!
                                Hpa hte shadawn lam  n nga;
                                            Shinglet hte pyi tsun n dang,
                                            Yesu hte rau hkam sharang;
                      Goi!   G’loi wa mi she Simsa na,
                                Tak matu mung n chye wa;
                                            Kaduk k’ta n-gun jaw ga,
                                            Shingran hta e tsun kau da;
                                “Karai Wa bau sin u ga,
                                Chyeju hte naw sh’kut shaja;
                                Si  shatmai shagun jaw na,
                                Myu Sh’yi ni hpe wa tsun ya;
                                Hprawng sha gaw hkum hprawng mat yaw,
                                Nachying kamhpa ga ai law”

                                                                       Shanglawt Tsing
                                                                       27.6.2012

0 comments:

Post a Comment