Slideshow Image 2

WAIMAW HTA IDP NI LAW NNA NGA SHARA YAK

June (13) bat Masum
Jinghpaw Mung kata Waimaw mare de du shang wa ai Hpyen yen masha ni nau law wa ai majaw hpyen yen ni nga na shara n law wa ai lam shiga na chye lu ai. Ya ten Waimaw Hkalup Hpung kawn hpung wang hta hpyen yen ni a ginsum ni bai matut gap nga sai lam shiga na chye lu ai. Jawngma ni jawng hpaw ten bai du wa sai majaw Jawng lung ten hta jawngma ni masha law law hte nga n mai ai majaw ya na zawn ginsum nnan ni bai galaw sa wa ai re lam, ginsum ni gap ngut yang hpyen yen masha ni hpe ginsum nna de tawn nna jawngma ni hpe gaw mare kata de tawn nna jawng lung shangun na re lam IDP ni hpe woi awn garum nga ai myitsu salang ni kawn na chye lu ai. Ya ten Waimaw mare hta hpyen yen masha yawng (4,000) ram nga ai lam hpe mung na chye lu ai.

0 comments:

Post a Comment