Slideshow Image 2

ZAIBRU JANG NTSA KAW NTA GAW GAP AI MYEN ASUYA

Mungdan asuya ngu ai mying hte myen mungdan hpe woi awn nga ai myen asuya gaw, mungkan hpaji gade chye tim Hpan Wa Ningsang Chye Wa Ningchyang Karai Kasang hpe nlu la ai ni hkrai woi awn nga ai re majaw myen mungdan gaw ZAIBRU JANG NTSA KAW GAW GAP DA AI NTA  hte bung mat sai. Lamu marang hte nbung laru ni gaw yawm mat wa ai lam nnga ai hta n-ga lani hte lani grau ja wa ai majaw dai nta gaw hten bya nna poi lawm mat wa na ten du sai. Hkrang sha ngam taw sai nta htingkraw hpe nbung laru kaw n poi lawm mat wa na matu asak matut gumhpraw lap 10000/- mi dan hpe 15/06/2012 ya shani kawn galaw shapraw lang hpang na hku rai masai. Lachyum gaw ya hkyak hkyak mungdan a shang gumhpraw hta pru gumhpraw grau law ra ai majaw  NA GADOI DI LA NNA SHABYI GAN GAPA AI lachyum rai nga ai. 
June (15) ya shani tara shang shale na Myen mung gumhpraw 10000/- tan
Maga mi hku yu ga nga yang shabri shabrai nlaw ai majaw mungdan kata ninghkap gumlang wa ai ni hte hpyen dap de lang ra ai grai law ai majaw mung rai nga ai. Ndai shabri shabrai ni hpe mung shata mi shata lahkawng sha jat ya nna ngut mai ai bungli nre majaw da sang nan lak san gumhpraw nan bai galaw shapraw la ra ai hku re. Ndai gaw myen asuya a (MYIT HTUM AI WA A JUM JU) nga ai baw nan rai sai. Mungkan kaw na shang gumhpraw gaw nnga re majaw tinang nan gumhpraw galaw shapraw la ra ai lam rai nga ai. Ndai zawn rai loi lam tam, gan gawat ai bungli hte mungdan gaw gap yanggaw ZAI BRU JANG NTSA KAW NTA GAW GAP AI myidi wa hte bung nga ai.

Dai majaw ndai ten hta KIO/KIA ni hku nna gap gasat jahkring lak mat htu dat jang nsa hti si mat hkyen sai myen asuya hpe asak bai matut ya ai hte bung na. Hpa majaw nga yang myen asuya hte KIO/KIA gap gasat jahkring lak mat nlu htu shi ai majaw mungkan kaw nna sut masa chyinghka wanglu wanglang hpaw ya na matu dau taw nga ai re. Dai majaw tsaw ra ai Chyurum Wunpawng Sha annau ni KIO/KIA Ningbaw Ningla ni a ntsa e chye na ya na re ngu kam ai. KIO/KIA gaw grai gap mayu nna gap noi taw nga ai ni nre. Annau ni myen gumshem a kata kaw na htani htanalawt lu na matu re ngu chye na hkap la ya na re ngu kam ai.

Sau Nan Du
08/06/2012

0 comments:

Post a Comment