Slideshow Image 2

DUNG (24) NI A BAWM HTA MYEN (10) JAN SI

July (12) bat Mali
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (5) n pu, Dung (24) ginra rai nga ai Bum Sawn Bum kawn Daw Hpum Yang de n htang wa ai myen hpyen dap hk-m-y (601) ni hpte July (12) ya shana maga hkying (4:30pm) aten ram hta Dung (24) na KIA myu tsaw share ninghkring ni bawm hte hkap kapaw gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. N dai zawn KIA ni bawm hte hkap kapaw gasat ai hte myen hpyen maga na marai (10) jan si hkrum wa sai lam hpe mung na chye lu ai.


5 comments:

dim shani said...

Myu tsaw share ning hkring ni matut manoi awng padang dip la lu mu ga hkungga jaw dat ga ai law

Anonymous said...

Yaaaaaa

amai said...

Ndai zawn shiga na lu ai shaloi, share ninghkring ai myit nden marai hte tai hpyen hpe ani htep kaw nna mung, tsan tsan e kaw nna mung shagrawt ladat amyu myu hpaji daw let nsin n htoi, n sim n sa shakut shaja shagrawt nga ai myu tsaw mung tsaw ai shawng lam na share ninghkring yawng hpe hkungga jaw shagrau sha-a dat ga ai.

Anonymous said...

Wp mungdan kaw nga ai shujit hte gwi rau nga na lu ai kasha ..myensawa ni hpe law law nut jaw dingyang rai mu lo.kia myu tsaw ni e.

Mau Jin mau Jin said...

Myu tsaw brang ni aq sumrai hking htawng gaw moi kaw na magrau grang ai re. An-hte wp sai gaw gade n na yang myen matse labye hpyen ni hpe ga-up garai kau na re m jaw byin mai ai made garum shing tau ta gindun let sawa gwi si myen ni hpe ja ja ninghkap kau ga. A ten aq hking gaw lani mi hta hking hkum 24 sha nga ai. Myen hki sha gwi ni hpe over time n jaw ai sha a brep mani hki katsing she le hkra wp mungdan kaw na shachyut htau kau ra sai. N mai byin ai ngu myit hta ungang taw nga ai myu sha kau mi hpa hkum myit ung ang taw mu. Myu aq matu jin jin nang rai sai kun? Mahtai gaw nang kaw sha nga ai. KK lata la sai myu ni hpe kadai sawa gumsheng mung n mai zingri tawt lai shang n mai ai. Raitim an-hte myu ni aq daidaw mungdan kata hpa majaw myen ni je hte je matsut shang ganaw nga sai hpe sungsung li li sawn la ra nga ga ai. KK n ra ai lama mi galaw shut nga ai ngu kam ai. Dai lam ni yawng gaw n mu mada ai tsadan aq luksuk tai hpyen myen rau jawm nga mayu ai sld kau mi aq majaw re ngu sanglang dat ai law.

Post a Comment