Slideshow Image 2

DUNG (38) NI SHARA MASUM HTA GAP

July (16) bat Langai
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya, Sam Mung daju Dap Ba (4) up hkang ginra rai nga ai Munggu grup yin Manmau, Bang Lum Bum, Mankang Mare ni hta Dap Dung (38) na KIA myu tsaw share ninghkring ni hte dap mying n chye lu ai myen hpyen dap ni July (15) ya shani gap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Kata lam shiga hpe gaw hkrak rai n chye lu ai.

1 comments:

Munggu mankang pyilan said...

Kamu hte an hte buga hpe hpan tawn ai Karai Kasang an hte a wa e shwang lam kaw makawp ning hkap gasat nga ai myu tsaw share shagan ni yawng hpe na lamu kasa ni bau sin makawp maga nna bau sin ya mi law wenyi hte myit nyan atsam marai ni zet let nga mu ga ngui pyaw hkam ja nga mu ga asak hkrung ai yesu amying ning sang hte akyu hpyi myit dum nga ai law Amen.

Post a Comment