Slideshow Image 2

INDIA SINGPHO NI KAWN WUNPAWNG MUNGDAN A MATU AKYU HPYI

July (29) Laban
India Mungdan, N Htem Buga kaw shanu nga ai Wunpawng Singpho myu sha ni kawn Kanu Wunpawng Mungdan a matu n sim n sa a kyu hpyi garum ya nga ai lam shiga a chye lu ai.
Singpho Myu Sha ni kaw akyu hpyi ai lam ni hta,

1. Wunpawng  Mungdan Shanglawt Asuya KIO/KIA a matu.
2. Awm dawm (freedom) a hkaw ahkang lu na matu.
3. Hpyen yen tsim yam ni na matu,
 ndai 3 hpe grau madung dat na akyu hpyi ya nga ai lam na chye lu ai.

0 comments:

Post a Comment