Slideshow Image 2

SAK N HPRING AI MYEN HPYEN LA LAW LAW HPE LU RIM

July (14) bat Kru
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya hte myen tai hpyen ni a lapran byin ai dinghku majan hta KIA myu tsaw dap ni kawn myen hpyen maga na hpyen la law law wa jahkrung lu rim la ai hta na asak n hpring ai myen hpyen la ni law law mung lawm wa sai lam shiga na chye lu ai. KIA kawn n dai zawn majan pa hta lu rim la lai wa sai myen hpyen la ni hpe a tsawm a kawm sha yu lakawn da lai wa sai lam, lu rim da ai myen hpyen la ni hpe nta wa na a hkang jaw ai rai tim myen hpyen la ni kawn nta de bai n htang wa yang myen asuya kawn bai rim la nna zingri na hpe hkrit tsang ai majaw n wa gwi ai lam shiga na chye lu ai. N dai zawn lu rim la ai hta n kau gaw aask (17) sha re ni mung lawm ai lam na chye lu ai. N dai lu rim la ai myen hpyen la ni hpe lai wa sai bat hta (88) jawng ma dingsa ni Laiza ginjaw ginra de du sa wa ai shaloi KIO asuya kawn hkrum shaga na a hkang jaw lai wa sai lam hpe mung matut na chye lu ai.

2 comments:

shadang-male brang said...

an hte ra ai hku n.rai kkmyit ra ai hku jeyang na ra ai.kkra sharawng awng ai hku sha hkan sa nga mu KIO/KIA YAWNGhte hpe satsam dat ai.

christopher said...

Hpa akyu mu na nre gadawng kau mu lamu ga li shat shama sha re.

Post a Comment