Slideshow Image 2

MAREN TIM N-BUNG

Tsaw ra Wunpawngsha ni e….,
Shanhte mung maren gaw e…...,
     Pandung kaba she tawn da,
     Kachyin hpe shawng shamyit na;
Grau hkrit tsang Kachin ni hpe,
Dai hpang kaga hpe shakre;
     Yaw shada ai lam Pandung,
     60 ning jan lachyum sung;
Munghpawm gau ngwi ngwi tawn kau,
“Langai” byin hkra mayu kau;
     Myen laba Ka-up kau na,
     Shi a lam chyu yaw shada;
Moi kawn masing  kaba lu,
Ya du Pandung n mai du;
    Myit htum myit si shakut taw,
    Wora hkran de n du hkraw;
Galoi raitim du n rai,
N tara ai masing dai;
   Hpan Madu ahkang n jaw,
   Awng dang na lam grai she taw;
Jahten sharun amu dai,
Karai n hkraw ai lam hkrai;
Dai majaw.........,
   Wunpawngsha ni n tsang ra,
   Pandung du-gat ga yaw ya…..

Shanglawt  Tsing
28/8/2012

0 comments:

Post a Comment