Slideshow Image 2

SHARE SHAGAN NINGHTOI, ALEN BUM

August (11) bat Kru
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya KIO/KIA Ginjaw Ginra rai nga ai Laiza Mare Kaba hta (37) lang ngu na Share Shagan Ninghtoi hpe mani August (10) ya shani awng dang ai hte galaw la lu sai lam shiga na chye lu ai. Lamang hpe Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung, Ninggawn Daju Pati Komiti kawn woi awn let Ninggawn Daju Alen Bum na Hpung Mai Gawknu hta jahpawt hkying (10:00am) hta galaw lai wa sai lam, KIO Ningbaw Kaba a Share Shagan Ninghtoi Masat Mungga hpe KIO Ginjaw Hpyen Yen Lakawn Lanawn Komiti Ningbaw, Salang Kaba Labang Doi Pyi Sa kawn hti n dau dan lai wa sai lam mung na chye lu ai. N dai lamang de Mung shawa, Dap Shawa nihte magam dap, makan dap shagu na mu gun ni, jawngma shani shadang sha ni, hpyen yen dabang hkan du nga ai myu sha ni hkum hkum ra ra sa du shang lawm lai wa sai lam hpe mung na chye lu ai.

0 comments:

Post a Comment