Slideshow Image 2

WUNPAWNG SHA NI E

                   Wunpawngsha ni, N dum shami;
                   Yawng chye grai an, Kahtet majan;
                                  N dum shami, Katsi m’jan ni;
                                  Ka-ni nanghpam, Ana shachyam;
                   Matsat shabat, Ndai aprat;
                   Si htum ma wa, Wunpawng masha.
                                  Ma ni lusha, Grai sadi ra;
                                  Sutmasa laba, Miwa ka-up nga;
                   Matsan gatlawk, Wunpawng hpe dawk;
                   Gyaw m’nga-hkoi mi, Grai lu mari;
                                  Namchyim grai awng, Namta grai rawng;
                                  Ma ni sha ra, Grai mu ai da.
                   Lang mi sha yu, Bai sha mayu,
                   Shinglet namchyim, N mai shazim;
                                  Date out lusha, Kadai n chye ya;
                                  Matsan akan, Sha bang shayan;
                    Machyi makaw, Ana ahkya law;
                   Apu ana, N mai tsi wa;
                                  Tsi la n lu, Gumhpraw n-gu;
                                  Hpang jahtum jan jau, Si mat di lau;
                   Kaji kaba, Lusha hta wa;
                   N sharam lu, Grai nan nakru;
                                  Lusha hta dau, Myi hpraw she lau;
                                  Gayin gaye, Myit yu ga le.
                   Kahtet mu ai, Katsi n mu mai;
                   Katsi majan, Tsang ra majan;
                                  Myen gaw nat sat, Miwa bai jat;
                                  Wunpawngsha ni, Nte sha mi;
                   M’tep sat kau ga, Kashun la ga;
                   Wunpawng nga  Sh’ra, Manu dan nga;
                                  Wunpawng ni e, Dum ga lu e;
                                  Myusha lam-yan, Grai she makran;
                                                              rai ra saga ai le……….

                                                                            Shanglawt Tsing
                                                                            16/8/2012

0 comments:

Post a Comment