Slideshow Image 2

1930 NING HKAN NA DUMSA GA

Dingla ni hkai dan ai Loi Jung Karai hte Zahkung Hkam Ze ngu ai nat jaw dumsa kaba yen (1930) ning hkan dumsa da  ai ga.

Hpri nhtung Punghkaw gran na.  (ya na myawk Motar sinat ni)
Kraw dung hpaji kata ai ni, Mungkan e gara na. (Jinghpaw ni moi laika n lu ai)
Nlung bawlung htawng dan na. (ဒံုးက်ည္ gap shalun ai Zinghkri hpaji ni)
Zaibru sumri rit dan na (Zaini Wan shadaw amyu myu)
Dap hkun makau na Anyau ya-hpyen lu na, (lagawn masha law wa na)
Miwa wa kajuk shakyin wa yang n shamu ga lu (Chyinglau ai wa)
Sinna maga na, bunghkaw gumdin chyawp ai ni, N-ga galu hpye let, lamu maden wa jang, hkan mai sai.... (Myit hkrum ai Hpaji Manau nau na)
Chyurum Wunpawng Sha ni jahtum du hkra gasat ra na re. (kaga ni yawng ngut)
Hpakant ga de jahtum gasat ra na re, (Hpaga majan rai na)

14 comments:

Anonymous said...

Aww! dai gaw gadai sawk sagawn ai law!ya dai ni Karai mungga hta dahkring dalang tsap nga sai jachyum ga hte sa ga i? an hte alam yawng mahkra rawng ai .

Anonymous said...

dai ,,dum sa ga ,, myu sha ni ,,( ka ni lu sha ai zawn2 )hkrat sum nga sai,,,,KK hpe kam yang ,,hpa ra na,,,jaw ai ,,n jaw ai hpe chye ging hka ai,,ma dun nga sai,,,dum ga,,,

Anonymous said...

Madu ..(tinang}aq labau gara kaw na pra sa wa ai kun .naw dum ga lo.wp sha kun?M kun? SAI gayau ai ni kun?n chye jang zim sha nga ga lo.hka ja ga..

Anonymous said...

hpaji la ga le,, Nat hpe kam ai lam n re ai gaw, ga laika lachyum ni mung sung sung re ai,, dai majaw gaw nat hpe jaw jau nna kam taw ai gaw n re ai, raitim majoi shada da n dai blog n tsa kaw e shda a htik a htawk nga n ka hkat ga,, Gaya hpa re,,

Anonymous said...

on line kaw dung yang,,tsa lu na dung yang gaw,,,jaw ai ga ni ,,grai pru wa ai,,tsa bai bran yang gaw ,,ji nu pyen lai wa ai pi ga jawng na zawn2,,,ha ha,,

shaman said...

Mat mat ai myu ni hpe tsam mari she grai mungmga hte lakawn Tawn ai ni wa mau sai wa re

Anonymous said...

ndai majan hta Karai Kasang a mau hpa atsam hpe mu lu satim ya du Nat ga ni hpe naw dum ai myitsu wa aw dumsu wa nang hpe grai myit htum ai yaw.

Anonymous said...

Kamayu ai lam hpe yawng aq matu akyu rawng ai hku sha ..shadum hkat yang mai na ngu mu mada ai..

Anonymous said...

um...................she madatyu hti yu rai tim shada da mara sha mu hkat mara sha tsun hkat dung nna sha dinglun chyai ai wa i?n gaja ai hpe tawn kau gaja ai hpe gaw kasi la ga gadai mung hpring zup ai masha ngu ai n nga ai.nang nan ka ai lai ka hpe nang nan bai hti yu u.

Anonymous said...

Hpa tsun nga ma ta? asak hkrung ai karai kasang a ga sha madat u yaw, gaga chya chye hkum kam chye sai i ? kam sham myit lum nai hpe K.K matsat ai yaw .hpa di na dum su law dumsa law nga hpe shalun ai ni hpe mung mau sai yaw

Anonymous said...

htaw le hpa nyit,nmyit ga daini anhte hpe awng padang jaw ya nga ai,j.p.w.p hpe lata la ai,anhte hte kaloi mung rau re ai yahowa karai kasang hta sha ,anoi kam hpa nga ga,karai kasang hpe sha myit nyan,bawnu ,atsam marai ma hkra hte kam ga.(anhte hpu nau shada gali galaw nnga ga,myit hkrum ga lu oi).

Zai said...

JinghpawWP ni kam hkrat wa ai gaw moi mung Karai Kasang ya mung KK sha re. Mying shamying ai hte Nawku htung kachyi mi shai mat ai lam sha re. Israela amyu ni KK a amyu ni kaw mung mihtoi ni dumsa ni nga lai wa sai re Anhte galaw lai wa sai hte maren sha re. American sa sana sa ai sasana Sara ni dai hpe chye ma ai. Anhte amyu ni hta a hkaw a hkang nga wa ai shani moi na anhte a lam hpe bai sawn sagawn wa na ra ai. Tsun mayu ai gaw laika law law hti ga. KK hpe kam ga. Tinang a Identity hpe n shamat ga.

Anonymous said...

re jaw dik ai moi na jiwoi jiwa ni mung dai ni kk hpe kam sham sai anhte ni mung yawng jinghpawwunpawng amyu sha re.dai majaw labau ngasun wa ai sha loi natjaw ai kaw hpang shanhte sun ai ga gaw anhte a matu moi ngu ai hta lawm sai bai nhtang nat jaw ga u ai nre hpe kadai mung chye la let n ahtu hkat ga hpaji jaw hkat ga i.

Anonymous said...

nanhte tsun ai gaw, doing theology hpe tsun mayu nga ai, n chye ai hpe chye ai zawn gaw n rai chyai saga, Karai Kasang langai sha nga ai,Nat n re.

Post a Comment