Slideshow Image 2

DINGGA KAW GASAT

September (1) bat Kru
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (5) n pu Dung (3) ginra rai nga ai Dingga bum kaw dai hpawt daw hkying (6:00am) tem ram hta myen hpyen asuya hpyen dap hk-m-y (301) dap ni hte KIA Dung (3) na myu tsaw share ninghkring ni laja lana gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Kata lam shiga hpe a tsawm n na chye lu shi ai.1 comments:

Anonymous said...

Myu tsaw share shagan ni yawng hpe hkung ga jaw n ngai.Galoi mung kyu hpyi dum ding yang re yaw..Karai kasang nan hte yawng hte rau rai nga u ga.Hpa myit hkum ga ji ...Ta tut n lu wa shang lawm ga sat tim dang di ai hte mai gan ga na garum shing tau nga na ....

Post a Comment