Slideshow Image 2

DUNG (6) NI SENG TAWNG LAM KAW GASAT

September (23) Laban
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sinna Ginwang Dap Ba (2) Ginra rai nga ai Uru Seng Maw Ta Mahkan kawn Seng Tawng de htu lung wa ai myen asuya hpyen dap hk-l-y (389) na hpyen hpung ni hpe KIA Dung (6) na myu tsaw share ninghkring ni dai ni daw hkying (1:00pm) ram hta hkap gap gasat ai majaw majan laja lana byin lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Myen asuya a hk-l-7 (389) gaw Hopin daju hpyen dap ni rai nna, ya ten Uru Seng Maw Hpakant Ginra de myen hpung ni n gun kaba hte bai htu ganaw shang wa nga sai lam hpe mung na chye lu ai.

0 comments:

Post a Comment