Slideshow Image 2

JAK CHYWI JAWNG YU HPAWNG DAP BA (1) HTA GALAW

September (26) bat Masum
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dingdung Ginwang Ginjaw Masat (1) Dap Ba Daju kaw galaw ai NMAI HKAWNG JAK CHYWI sharin hpawng yu poi lamang hpe September (25) ya shana mga hkying (4:00PM) ten hta galaw la lu sai lam shiga na chye lu ai. N dai Jak Chywi Sharin Hpawng hta Masat (1) Dap Daju na magam gun ni shawng lawm sharin hkam la lai wa sai lam, Jak Chywi jawng hpaw sharin ai a yaw shada lam gaw Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya magam gun ni kawn magam gun hpai nga ai laman Magam Dap hpe tinang chye ai Jak Chywi hpaji hte Dap shawa bu hpun na matu hpyen hkring ni hpe chywi shapraw madi shadaw lu na matu hte Magam Dap kaw na hkring sa wa ai shaloi mung tinang kun dinghku a kan bau bungli langai byin ta lu na matu yaw shada let ya na zawn sharin ya ai lam hpe na chye lu ai. Ndai Jak Chywi Jawng Yu Poi lamang hta Dap Dung Ginwang Ginjaw Uphkang Du hte magam dap shagu na Du Salang ni sa du shang lawm lai wa sai lam hpe mung na chye lu ai.

1 comments:

Anonymous said...

nanhte gaw rai hkrai chywi nna nga taw mu. hpakant ga de gaw myen grai bai htu lung wa sai da yaw..

Post a Comment