Slideshow Image 2

MYEN ASUYA HPYEN DAP NI SAGA PA DE LAKNAK KABA GAP

September (29) bat Kru
Jinghpaw Mungdaw Sadung Ginwang Sadung kaw dap jung nga ai myen hpyen asuya a hpyen dap tat-ma (88) ni myen hpyen ni gaw Saga Pa Mare de laknak kaba ni gap bang taw nga ai lam shiga na chye lu ai. Myen asuya hpyen dap ni kawn September (27) ya shana de (6) lang, September (28) ya shana (3) lang gap bang ai lam shiga na chye lu ai. Ndai Saga Pa Mare gaw myen asuya kawn tara shang hpaw da ai lapran tsang jawng kaw jawng ma ni marai (210) jan jawng lung hpaji sharin la nga rai nna, hting gaw (160) daram nga ai mare mung re lam na chye lu ai. Ya na zawn myen asuya hpyen dap ni kawn shana shagu mare de laknak kaba hte gap shatsang nga ai majaw buga masha ni hkrit tsang nga ma ai lam, grau nna asak kaba sai ding gai dingla ni, ma kaji ni, machyi makaw hkrum rai nga ai mare masha ni grau nna hkrit tsang nga ma ai lam shiga na chye lu ai.

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဆံဒုန္႔တြင္တပ္စြဲထားေသာ ဗမာအစုိးရ၏ တပ္မ (၈၈) မွ ဆဂပါေက်းရြာသုိ႔ ေနတုိင္း လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ တပ္မ (၈၈) မွ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔ညတြင္ (၆) ၾကိမ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္ညတြင္ (၃) ၾကိမ္ ဆဂပါရြာအတြင္းသုိ႔ လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဤ ဆဂပါေက်းရြာတြင္ ဗမာအစုိးရမွ တရား၀င္ဖြင့္ လွစ္ထားေသာ အလယ္တန္းေက်ာင္းရွိျပီး၊ ၄င္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား (၂၁၀) ေက်ာ္ ပညာသင္ယူေနေၾကာင္း ႏွင့္ ဆဂပါေက်းရြာတြင္လည္း အိမ္ေျခစုစုေပါင္း (၁၆၀) ေလာက္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယခုခဲ့သုိ႔ ဗမာအစုိးရစစ္တပ္၏ မဆင္မျခင္ လူေနရြာအတြင္းသုိ႔ လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မွဳေၾကာင္း ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား ထိတ္လွန္႔ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ သက္ၾကီးရြယ္ အုိမ်ား၊ အသက္ငယ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ဖ်ားႏွာေနသူမ်ားအတြက္ အထူးစုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနရေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

2 comments:

christopher said...

Mu achye na si ru na ma ai Gwi myen ni e..aten du jang shanhte hkrai yubak katut sha na ma ai.
Dai majaw WP amyu ni e myen ngu ai wa hpe nju ai myit rawng na matu WP myusha ma kaji,kaba yawng a baw kaw adup bang ya ra ai.nkau WP myusha ni gaw jinghpaw ga she shaga hkat taw nga yang myen ga lawm wa wa rai ma ai.myen ga shaga yang wa garai madang tsaw sai nga sam ma ai.

Anonymous said...

Dai laknak ni hpe lu madu la lu yang gaw grau hkrak na re.

shan hte hkrit ai majaw re nga ya na zawn sga ngoi dan ai.

Post a Comment