Slideshow Image 2

NAM TAU NU NUM NI KA-NI PAT JASAN GAW DIN GASUP

September (16) Laban
Mungmau Ginwang kata,  Nam Tau Zau Bung ga na ni gaw,  daini na amyu shamyit masing a hpyen man langai mi rai nga ai, Ka-ni nanghpam lusha hpe, pat jasan shamyit ai lam hpe tatut nan hkrang shapraw galaw nga masai re lam shiga na chye lu ai. Shanhte a yaw shada lam ni gaw;- 
(1) Tinang a Madu wa, kashu kasha ni kadai mung nanghpam lusha kaw na tsep kawp koi yen lu hkra ....
(2) Tinang a buga mare kahtawng ningchyawng kata kaw, Kadai Lauban Launa, asuya dat kasa ni hte pawng nna dut mari ginlen ai lam mung, tsep kawp n galaw lu na, 
(3) Dut ginlen ai lusha ai mu jang kalang dat, seng ang Ninghtawn uphkang rung de rim sa kau na, 
(4) Ka-ni nanghpam lusha a majaw, dinghku n pyaw ai, matsan ai, Ana zinli law ai, Ma ni bawnu n bawng ring ai, hpaji lam hpang hkrat ai, htawng rawng ai, sat hkat nat hkat ga li ga law lam amyu myu byin nga ga ai majaw, ndai lam bai n byin lu hkra ngu ai yaw shada lam hte Amyu Shayi ni kawn woi awn let, Mung Baw Krung de, Wandin Gapna, Chyukok Bang Sai, Zau Bung Namtau ga de ya jang nan Kanu num ni gaw mare langai hpang langai, nta langai hpang langai, azin ayang pru pru shang shang rai let pat jasan shamyit nga masai lam shiga na chye lu ai.
Ya na zawn  nta langai hpang jep sagawn shamyit hkawm ai ten hta, KIA my tsaw hpyen la 2 hpe mung lu rim ai lam, atsawm sha hpaji jaw shading sharai sadi jaw let, seng ang ai de ap shalai ya sai lam chye lu ai. Dai hta n-ga, Myen balik 2 (Ta lahkawn zaw shanghkawng) she gun hkra re hpe mung mu rim nna, atsawm sha sharin shaga hpaji jaw nhtawm, seng ang ai myen uphkang rung de bai sa shalai ya lu sai lam mung na chye lu ai.
Ndai zawn Ka-ni dut lusha re ni hpe hkum pat shingdang ai lam hpe galaw ai hta Namtau Buga na Nu num ni gaw, tatut nan grau nna hkam kaja zet let wa na matu, ya na zawn Group-8 hpaw ninghtan nna Gawdin htawng ai lamang galaw nga ai lam re nga nna buga masha ni kawn tsun jahpra dan wa ai. Ndai zawn re lamang ni hpe woi awn galaw ai a majaw mung Wa La ni grai hpum sau tsawm htap wa nga masai nga nna mung kabu hpa shiga na lu ai.  Anhte yawng mung kasi yu kanan yu la mai nga ai ngu nna tang madun dat nngai.

3 comments:

Zai Ningjar said...

Nu num ni grai ram ai law.Grai n gun Lu ai.KK saman chye ju matut manoi Lu la u ga..kyu hpi dat ai yaw...A Myu A KANU, Mung Dan A KANU ni....

Anonymous said...

mungkan kaw dan hkung wa Napoleon tsun ai gaw " Ka Nu kaja langai myi lu tawn ai rai yang ngai mungkan ting hpe dang kau lu ai"nga nna tsun lai wa sai. Myu sha lam yan,mung masa lam hta mung Ka Nu ni grai ahkyak ai law.Ka Nu ni shakut ai nga ai hpe mu yang grai kabu nngai law ( Ma Myit Su )

Tsa Bawk said...

Kaja ai bungli nan rai sai.kanu num ni matut shakut ga.

Post a Comment