Slideshow Image 2

SADUNG SAGA PA DE NA MYEN HPYEN NI HTINGNUT

September (15) bat Kru
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (1) ginra rai nga ai Sadung, Saga Pa, Hkarum mahkrai grup yin hkan wa shang shara la nga ai myen asuya hpyen hpung ni gaw n dai laman langai mung n ngam hkra htingnut mat wa ai lam shiga na chye lu ai. N dai zawn yu mat wa ai myen hpyen hpung ni gaw mawdaw hte Myitkyina hkran de rap mat wa masai lam buga masha ni kawn chye lu ai. Myen hpyen hpung ni n dai zawn htingnut ai lam gaw KIO Sinna Ginwang Dap Ba (2) Ginra Uru Seng Maw maga de lung seng company  ni kawn garum hpyi ai hte maren KIA ni hpe htu gasat nna Hpakant Ginwang hpe tsing la na matu re lam mung na chye lu ai. Lungseng Company ni kawn marang hpawng ai hte lungseng htu shap ai lam hpe bai lu galaw na matu yaw shada nga ma ai lam, dai majaw myen asuya hpyen hpung ni gaw ya ten Hpakant ginra de hpyen n gun jat dik dik rai nga ai lam hpe mung na chye lu ai.

5 comments:

Anonymous said...

dap ba2 na myu tsaw share ninghkring ni yawng hpe kk tut e bau sinnga u ga.company ni hpe mung hkum ku ya mu yawng a wut kau ya mu.

Anonymous said...

KK gaw shang lam na myu tsaw ni a ntsa galoi mung bau sin u ga myu hte mung dan hpe makawp maga lu u ga ................kyu hpyi ya nga ai..................

Anonymous said...

NDAI myen hpyen hpung ni hpe MKA hte HPAKANT lapran lam yan hkan hkap gap shagrawt kau mu, HKAU LA NI E,grai nkaja ai ni re yaw, sadi mu. SAGA LANGJI.

Jatawng Naw said...

gai.. Ya ndai hpyen hpung ni hpe Hpakant ga de 1 mi pi ndu lu hkra ladat amyu myu hte shagrawm kau ga law. Myitkyina hkran de pi n lu kabye hkra hpra kau se kau sa ga law. Myitkyina lu rap yang gaw helicopter hte lawt lai mat na tsang ra ai.
Pangwa ga de ndai myen ni grai htim shakut nna du sai hpe bai wa lam nmu mat hkra shakrip kau ga law. Hpangde majan htim sa na myen hpyen hpung ni hkrit mat, minla dam mat manu ga. Bai nhtang wa lu na myit mada lam n nga ai hpe mu chye mu ga law.
Karai Kasang Wa KIO/A hte WP hpunau ni yawng hpe tutnawng bau sin garum ya nga u ga.

Mau Jin mau Jin said...

Kaning re ai hpyen la-ba mi kaup wa tim, hkrit tsang ai lam n nga ra ai. hpa majaw nga yang an-hte gaw KK aq kashu kasha ni re majaw, n dai majan hta dang manga lu ai atsam jaw da chyalu re. Karai garum la na re ngu kam ai myit hte dating gasat ga.

Post a Comment