Slideshow Image 2

SHATA SHIMANGA

            2012,
            Gap hkat dingnawng;
                   9,September,
                   Shata shimanga;
          Gawmaw Chang Ying,
          Latgyi matsing;
                    Mai malap n rai,
                    Maroi nni ai;
          Daini du hkra,
          Hkamjan maka;
                    Karai lawm ai,              
                     Teng byin nga sai;
          Chyeju shakawn ga,
          Tsaw ra n ja;
                      Hpyen -yen shada,
                       N-gun jaw ga;
          Lagawn n mai,
          Maja ra ai;
                        Hkrit ten n da,
                        Atsam ningja;
          Amyu kaji nga,
          Sai n kaji ya;
                        Myen mang hkrai hkrai,
                       Namhpun tai sai.
          Chang Ying arang,
          Myen hti n dang;
                   Amang garai,
                   M’joi n tsun chyai;
          Shagri brep brep,
          Nhtang matep;
                   Anhte myitru,
                   Bawnu n pu;
          Thein Sein baw sin,
          Mungkan grup- yin;
                   Tai hpyen shatsu,
                   Lawu ga du;
          Sa sa dat ra,
          Mandalay du hkra;
                   Iya labau,
                    I ka di hkrau; rai kau dat ga le i ya….

                                                     Shanglawt Tsing
                                                     10/9/2012

1 comments:

HKAHKU JINGHPAW said...

AMERICAN HPYEN NI VIETNAM MUNGDAN HPE ZINGLA N LU AI- HPYENLAM GASAT SUM AI -HPA MAJAW TA? MODERNIZED BYIN HTUM AI NBUNGLI NI HTE SHAGRIP GASAT TIM - VIETNAM NI HPE TSUM MAT AI -HPA MAJAW TA? DAI ZAWN SHA JINGHPAW SHARA HPE MYEN HPYEN ZING LA LU NA LAM HPA N NGA AI.. VIETNAM NI A MYIT MASIN HTA GRAU AI LAM - NGA DA CHYALU RE AI.. BAI HTIM CHYIP CHYIP RAI GA.. JINGHPAW GAW MYEN A MAYAM N RE AI HPE - MADUN DAN GA. kRAI WA A WENYI LU DA AI NI RE AI. SHI A WENYI AN HTE AN NAU NI HTA -GRAI NAN NGANG KANG NGA SAI RE. YAW TIK TIK KRAI NGA GA LO WP MYUTSAW NI E.

Post a Comment