Slideshow Image 2

ဗမာစစ္တပ္အတြင္းသုိ႔ မုိးၾကိဳးပစ္ခတ္မွဳျဖစ္ပြား

ေအာက္တုိဘာ (၆) စေန
ကခ်င္ျပည္နယ္ ေအအုိင္အုိအစုိးရ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း တပ္မဟာ (၁) နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ဆဒံုး ေဒေသတြင္ ရာက္ရွိေနေသာ ဗမာစစ္တပ္မ်ားမွ ေအာက္တုိဘာ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ဘြမ္၀ါ၊ ဆဂပါ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ လုိက္နက္ၾကီးျဖင့္ (၅) ၾကိမ္းပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ဆဒံုး ဗမာစစ္တပ္မွ ပစ္လုိက္ေသာ လက္နက္ၾကီးမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားကုိ ထိခုိက္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ရြာသားမ်ား၏ မွည့္၀င္းေနျပီးျဖစ္ေသာ စပါးခင္းမ်ားသုိ႔ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲ၍ စပါးခင္းမ်ားပ်က္စီးသြားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ေအာက္တုိဘာ (၄) ရက္မနက္တြင္ ဆဒံုးေဒသ လုေထာင္တြင္ တပ္စြဲထားေသာ ဗမာစစ္တပ္သုိ႔ မုိးၾကိဳးပစ္ခတ္မွဳ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤမုိးၾကိဳးပစ္ခတ္မွဳေၾကာင့္ ဗမာစစ္သား (၂) ဦး ရူးသြတ္သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

The Burmese Government Battalion, Who arrived in Sadung region, fired five times with heavy weapon in the Bum Wa, Saga Pa villages which in under the KIA (1st) Brigade area on the 5th October, according to the KIA front-line report.  It didn't hurt to the civilians but the civilians ripen paddy fields were damaged seriously. The farmer were very scared and sad for the destroying. 
On the previous day of the same region of Lu Htawng, Sadung, two Burmese soldiers were been mad of the thunderclap hitting.

23 comments:

Anonymous said...

Karai kasang gaw anhte hpe aten tup bau sin nga ai.karai kasang hpe galoi mung chye chyu shakawn ga.

Thar Gyi said...

ထူးဆန္းပါေပ႔ ကတြတ္ပီ မိုးတြင္းမွာမိုးၾကိဳးပစ္ရတယ္လို႕

Thar Gyi said...

KIA အစိုးရကဘယ္တုံးကမ်ားဖဲြ႕လိုက္တာလဲ မသိလို႕ပါ

Thar Gyi said...

ခဲြထြက္သြားဘီလို႕လည္းမၾကားမိပါဘူး

Thar Gyi said...

စာလံုးေပါင္းေလးေတြလည္းျပင္လိုက္ပါအံုး ဖတ္ရတာ တညိဳးဂ်ီး

Thar Gyi said...

ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲမွာကိုပဲ KIA အစိုးရ KIOအစိုးရ နဲ႕ တစ္ဖဲ႔ြတည္းကိုအစိုးရႏွစ္ခုေတာင္ဖြဲ႕ထားတာလား နားမလည္လို႕ပါ ေျပာင္တာဟုတ္ဖူးေနာ္

Anonymous said...

Who are you

Anonymous said...

Who are you

Anonymous said...

Myen nju tim myen mying grai ra ma ai ni hpe grai mau sai loo.,

Thar Gyi said...

jianghpaw ရဲ႕စာဖတ္ပိရိတ္သတ္တစ္ဦးပါ

ဟီဟီး said...

ညီးဘယ္တူလဲ ညီးဘာမွမေလ့လာဘဲနဲ႔ေဝဖန္ေနတာဘဲအလကားပဲျပဳပ္ေကာင္

Anonymous said...

mu mada ai lam ni , hpaji jaw hkat ga myu tsaw ma nang ni e

Anonymous said...

Jinghpaw kasa kaw nna jinghpaw hku nna shiga n mara mat ai hpe mau nga ai.

Anonymous said...

Myen kasa ngu yang????

Anonymous said...

jinghpaw hku gaw jinghpaw kasa website kaw mai yu ai

awng mai said...

myen hku sha ka na mara sa na re ngu di nna shiga jaw da ai hpe hkau nlu la sam ai.

Thar Gyi said...

အေနာ္က ပဲျပဳပ္ဟုတ္ဖူးဂ် ပဲပုပ္ ကေလးပါဂ်ာ တင္ဆက္ပံုေလးလိုေနလို႕ေျပာျပတာပါဂ်ာ ေ၀ဖန္လို႕ရတယ္ဆိုလို႕ပါ ခင္ညာ

Anonymous said...

jinghpawkasa hpe bang shagu myne hku nna sha pru nga ai. Gara hta Jinghpaw hku mara da ma ai kun?

Thar Gyi said...

အေနာ္က ပဲျပဳပ္ဟုတ္ဖူးဂ် ပဲပုပ္ေလးပါ တင္ဆက္ပံုေလးလိုေနတယ္ထင္လို႕ေျပာျပတာပါဂ်ာ စိ္တ္ဆိုးပါနဲ႔ေနာ္ေနာ္...

Sai said...

N chye shi yang dai hku shawng san ai baw re.Mara tam ai zawn nga ga hpe hkum sha ga.Jing hpaw sari hpoi ai.Jing hpaw hku hti mayu yang jinghpawkasa.org kaw sa hti u yaw...

Anonymous said...

Jinghpaw wp ni kaw mung mying shaga,manu ai ni.grai nga lai lee.

Phwne Soe said...

မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ဆိုတာဒါေျပာတာေပါ့

Anonymous said...

ေသာက္ သူေတာင္းစား မင္းေတာက္အခုမင္အမ်ိဳးထိလို ့ နာေနတာမဟုတ္ လား မင္းကမွမ်က္ကန္း ေနတာ မင္းအမ်ိဳးေကာင္းလား
မေကာင္းလား ကမၻာကေတာင္ သိေနတာပဲ ၾကည့္ရတာ မင္းအရပ္ပုတဲ့
အမ်ိဳးလား phwe soe ဟိုဟာနဲ ့အမ်ိဳးေတာ္တယ္ထင္တယ္ ဟိုတိ
ဒီျဖတ္ ခလယ္မွာညွပ္ နဲ ့ကိုယ့္ဘက္သာ ေျခယွက္ တြင္းတူး ေျမေခြးဘီလူး အဖြဲ ့ကထင္တယ္ မင္းဗမာေတာင္ မဟုတ္ေလာက္ဘူး

phwne soe .....phwne soe ....လူလူခ်င္းေတြပါပဲ လူ ့အေျခခံသေဘာ
နားလည္စမ္းပါ ကြာ

Post a Comment