Slideshow Image 2

ထူးခ်ြန္ထက္ျမက္ေသာ အာဇာနည္

ဤပံုကို ၾကည့္ၾကစို႔။ စစ္ပြဲ၌ထူးခ်ြန္ျပီး၊ အားက်အတုယူဖြယ္ အဖိုးတန္မ်ိဳးခ်စ္ KIA ရဲေဘာ္ သတၱိခဲေလး ဇင္ထံုးေနာ္ေအာင္ ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခု၊ နိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္က ရွမ္းျပည္ မုန္ဂူနယ္၊ မန္ဂ်ပ္ေက်းရြာ အနီးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စစ္ပြဲတခု၌၊ ရဲေဘာ္ဇင္ထံုးေနာ္ေအာင္သည္ သူတဦးတည္း၊ ထိုးစစ္ဆင္လာေသာ အစိုးရ စစ္တပ္မွ ရန္သူမ်ားကို ခုခံတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရန္သူေျမာက္မ်ားစြာ သူ၏ က်ည္ဆံနွင့္ ေသပြဲ ဝင္ခဲ့ၾကရသည္။ ရန္သူတို႔သည္ တအုပ္ျပီးတအုပ္ ေရွ႕ကိုတိုး၍တိုး၍ ခ်ီတက္ၾကသကဲ့သို႔၊ ဇင္ထံုးေနာ္ေအာင္သည္လည္း ခံစစ္၌ တဦးတည္း အင္တိုက္အားတိုက္ ခုခံတိုက္ခိုက္လ်က္ရွိေနစဥ္၊ သူ၏က်ည္ဆံမ်ား ကုန္သြားခဲ့သည္။

ရန္သူတို႔သည္ အုပ္လိုက္ ဆက္လက္ခ်ီတက္လာေနေသာ အခါ၊ ရက္စက္ယုတ္မာ ေသာ ရန္သူ၏ လက္ခ်က္နွင့္ ညွင္းပန္းနွိပ္စက္ ျခင္းျဖင့္ အေသမခံလိုေသာ သူရဲေကာင္း မ်ိဳးခ်စ္ KIA ရဲေဘာ္ေလး ဇင္ထံုးေနာ္ေအာင္သည္၊ တေထာင့္တည္းက်န္ရွိေသာ က်ည္ဆံျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္ လိုက္ေလသည္။ ဤအမႈအရာသည္၊ “ေအာင္နိုင္ျခင္း” နွင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳး တို႔၏ ရဲစြမ္းသတၱိကို ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္သူတို႔သည္ တဖက္မွ ေသနတ္သံတိတ္သြားျပီ ျဖစ္၍ အလြယ္တကူ ခ်ီတက္လာၾကေသာ အခါ၊ သူတို႔ကို ခုခံတိုက္ခိုက္ေနသူမွာ တဦးတည္းျဖစ္၍၊ က်ည္ဆံကုန္သြားေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို သတၱိရွိရွိ တေထာင့္တည္း က်န္ရွိေသာ က်ည္ဆံနွင့္ အဆံုးစီရင္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ ျဖစ္ၾကရေလသည္။

မူစယ္ ေဆးရံုသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ထိုတိုက္ပြဲမွ ဒဏ္ရာရ အစိုးရ တပ္မေတာ္ သားတို႔ အခ်င္းခ်င္း ေျပာစမွတ္ျပဳၾကသည္မွာ၊ “ဒီေကာင္၊ က်ည္ဆံသာ မကုန္လို႔ကေတာ့ငါတို႔ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ေသၾက အံုးမလဲ မသိဘူး” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ဇင္ထံုးေနာ္ေအာင္သည္၊ ရွမ္းျပည္၊ မုန္ဂူနယ္၊ ေဂၚန္ဆမ္ေက်းရြာမွ ဖခင္ဆလန္ ဇင္ထံုးလေဂါင္ နွင့္ မိခင္ မိတံု ေခါန္ေရွာင္တို႔၏ ဒုတိယေျမာက္သား ျဖစ္သည္။ သူ၏ ဖြားရက္မွာ ၁၉၈၈ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ျဖစ္၍၊ သူအေသခံ စဥ္က ၂၃ နွစ္ပင္မျပည့္ေသးေၾကာင္းသိရသည္။

ဤျပည္တြင္းစစ္ကာလ အတြင္း၊ KIA ရဲေဘာ္ဇင္ထံုးေနာ္ေအာင္ ကဲ႕သို႕ျပတ္သား ေသာ ရဲစြမ္းသတၱိနွင့္ ပည့္စံုသည့္ က်ြနု္ပ္တို႔၏ အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းမ်ားကို၊ ေမာ္ကြန္းဝင္ စာရင္းသြင္း၍ ေနာင္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ အားက်ဖြယ္ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္လွေပသည္။

မေနာေျမ - စိန္

20 comments:

Anonymous said...

Madu Yesu lajang da ai Hparadesu kaw du wa u ga kyuhpyi ya dat ai,,,Amen....

myutsaw said...

salute !!!!my hero brother....may ur journey be well.

Anonymous said...

Hkau Naw Awng hte share shagan ni yawng hpe,Kraw salum kata kaw na hkungga jaw let chyeju dum ga ai. Wunpawng amyu sha ni yawng a matu asak ap nawng makawp maga ya ai hpe galoi mung myit dum let, myiprwi hte akyu hpyi dum nga ga ai law. Karai Kasang tut e shaman ya u ga law. Amen.
Hpung-up sara langai
U.S.A

Ngaw wa said...

Amyu mungdan a matu karai jaw da ai a sak hpe hpyen a lata hta nshadu, Karai jaw da ai mungdan a matu asak hkungga nawng lai wa sai myu tsaw ninghkring ni hpe jaw ya ai Karai a chyeju hpe shakawn let Aung badang dawng hkawn gaw alawn nga u ga law.

seng said...

KK wa n ta hta ban sa nga lu u ga Kanau e.

Anonymous said...

You have done great job. What you have

Anonymous said...

ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္တြင္ ေထြးပိုက္ေႏြးေထြးလည္ျပီေပါ့

Anonymous said...

ခ်ီးက်ဴးထိုက္တဲ႕အာဇာနည္ျဖစ္ပါတယ္ ... အခုအခါမွာေတာ့ အဲလိုမ်ိဳးေနာက္ ထပ္ရွိလာေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး ... ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ မတရားသျဖင့္ တပ္ထဲကို ၀င္ခိုင္းတယ္ မတရားသျဖင့္ဆပ္ေၾကးေတြလိုက္ေတာင္းေနတယ္ ... အဲဒီေတာ့ ဘယ္အရာကို အားကိုးယံုၾကည္ရမလဲ အခိုင္အမာဘယ္လိုရပ္တည္ရမလဲ

Anonymous said...

Du ni e, machyu pala ai n law sam ai kun lo, anhte ni gaw langai tim langai re, ja ja naw myit nna makawp ya marit.

Anonymous said...

Kawn sam kahtawng hte BU GA masha ni yawng hpe myit dum ai.N,dai hkau AWNG a lam mu hti ai ma jaw myit grai n,pyaw tim arawng la n,ngai.Hkai lu hkai sha tam lu tam sha grai yak nga ma dawng kahtawng kaw masha gaw naw nga ma ai kun grai chye ma yu ai.Kawn sam bu ga masha ni yawng a n,tsa WA K K tut e bau sin ya nga u ga ngu ngai hkai sun sara kaw na kyu hpyi dat ya ai yaw.

Anonymous said...

GaNau Zin Htung Naw Aung hpyen wa a lata hte nkam si ai na a myit masin hte myu a matu asak ap nawng ai nang hpe grai hkung ga jaw ai.na a wenyi hpe KK hkap tau la na sai.nang gaw myu hte mung dan a matu atsam htum hkra asak jaw ap nawng lu sai.na a lit hpe nang galaw ngut sai re.labau n-nan ka ai gasi la gying ai share shagan ZIN HTUNG NAW AUNG nang rai sai.rai tim maga mi hku nga yang grai myit npyaw ai,grai lahpawt ai yaw.ganing rai na wa dai shara kaw nang hkrai sha rai taw ai kun i?shang lawt du salang ni yawng hpe san mayu ai.

shayi sha

hkunman said...

Ngai nau..,Zing Htung Nau Aung hpe..., Sum tsan Mungdan kaw na, hkung ga jaw dat ai....KIO.KIA..,hte lit ang ai Ningbaw ni...,Tinang Lawu na hpyen ma wa pyi dai zawn re share shagan Myit Masin rawng ai rai yang Nanhte.. lit Ang ai Ningbaw ni graw n-na Zing Htung Naw Aung a-share shagan ai.., Myit marai hta HTAM.. 10.., n-ga graw rawng ra ai lu yaw....,Zing Htung Naw Aung zawn re share shagan ai. Masha ni a-Sumla hpe N-LUNG HTE HKRAK DI N-NA A-TSAWM TAWK N-NA Masha yawng mura ai shara kaw galaw tawn ai baw re....,shagraw ra ai.....,Tup shagraw ra ai...,shi manang ni gaw.. si mat ma a-ni.. hprawng mat ma a-ni...?

Anonymous said...

မေနာေျမစိန္ မမွန္တာ ေတြေရွာက္ မရးနဲ႕။

Anonymous said...

ကခ်င္ေတြအသိညဏ္ရိွရင္လဖၻက္ေရဆိုင္ကိုဆက္ေၾကးသိန္း၃၀၀ေတာင္းမွားလား။အခုလိုျခိမ္းေျခာက္ပီေတာင္းေနၾကတာေကာဘုးရားသခင္ကၾကိဳက္လို႔လား။

Anonymous said...

ကခ်င္ကြ

Phwne Soe said...

ဘာမွေျပာမေနနဲ ့အားလုံးဘုရားသခင္အလိုေတာ္အတိုင္းလိုက္နာရင္ေျပာင္းခ်ီးရၾကမွာပါ

Anonymous said...

ေယာကၤ်ားေကာင္းတို႔ မည္သည္ လုပ္ရဲလ်င္ ခံရဲရမည္ သူရဲေဘာေၾကာင္ကာမိမိ ကိုကိုယ္သတ္ေသျခင္းသည္ သူရဲေကာင္းအာဇာနည္ အျဖစ္မေခၚဆိုနိုင္ပါ။

Myu TSAW NI said...

ေခြးကိုက္တာမခံခ်င္လို ကြ။သူေတာင္းစားမွတ္ထား။sorry sorry သူေတာင္းစားလိုမေျပာေတာ့ဘူး သူေတာင္းစာသိပ္ခါက် လိမ့္မယ္။

Myu Tsaw Ni said...

sorry sorry ေခြးနဲ႔မႏွုိင္းေတာ႔ဘူး။သိတဲအတိုင္းဘဲ။

Hkau Naw Aung hkai hpa na tawn kau da ai rai.Shi hpe din sang tawn kau ai kun.Kara hku byin mat ai rai.

MYU TSAW NI said...

JINHPAW KASA ni naw htai ra ma rit.Shang lawt du salang ni dai shaloi hpa galaw nga ma ai rai.Lahpawt lama masha laingai mi na a sak hpe mi.

Post a Comment