Slideshow Image 2

ဖားကန္႔လမ္းတုိက္ပြဲ ဗမစစ္သား အက်မ်ား

ႏုိင္၀င္ဘာ (၁၅) ၾကာသာပေတး
ကခ်င္ျပည္နယ္ ေကအုိင္အုိအစုိးရ အေနာက္ပုိင္းတုိင္း တပ္မဟာ (၂) အုပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္ေသာ မုိးေကာင္း - ဖားကန္႔လမ္း ေဂၚရီ၊ နန္႔ဟုိင္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ႏုိင္၀င္ဘာ (၁၄) ရက္ေန႔၌ ျဖစ္ပြားေသာ တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ဗမာအစုိးရ စစ္တပ္ဘက္မွ (၁၈) ဦးက်ဆံုးေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ႏုိင္၀င္ဘာ (၁၄) ရက္ေန႔၌ပင္ ဒိန္ကီးေက်းရြာ၌ ေကအုိင္ေအ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ဗမာအစုိးရစစ္တပ္တုိ႔ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ တုိက္ပြဲမွ ဒဏ္ရာရ ဗမာအစစ္သား (၁၈) ဦးကုိ ကားမုိင္းေဆးရံုသုိ႔ လာေရာက္ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးမွာ ေဆးရံုေရာက္ေရာက္ျခင္း ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ဆက္လက္သတင္းရရွိပါသည္။

(18) Burmese soldiers killed in Gau Ri and Nam Hai village, it is between Mogawng and Hpa Kant road, Which is under KIA (2nd) Brigade area, on 14th November according to the KIA front-line officer report. Moreover, there was another battle in Ding Ki village on that day, and (18) wounded Burmese soldiers had sent to Ka Maing hospital, one of the soldiers died from that wounded soldiers in the hospital.

15 comments:

Anonymous said...

တန္ဖုိးရွိတဲ့ဗမာလူမ်ိဳးကုိတန္ဖုိးမဲ့ေအာင္ဗမာစစ္တပ္ကျပဳလုပ္ေနသည္။

Anonymous said...

Eng laika hte mung mara ya rit

myu tsaw said...

graichyeju ka ba sai,,,dai hta grau law hkra naw lu sat u ga.

myu tsaw said...

graichyeju ka ba sai,,,dai hta grau law hkra naw lu sat u ga.

Anonymous said...

ကခ်င္ကဘယ္ေတာမွ မေသဘူးေနာ္။ဒါဆိုဘာေၾကာင့္အတင္းအဓၶမလူစုေစာင္ေနတာလဲ။

Anonymous said...

tara nlang ai ni gaw tara dara ai hkrum na hte hten bya wa mat na re.myen ni shanhte hkrai yan nna htum mat ten du hkra yawng ga ayai,htum mat na re.hpamajaw nga yang ndai MAJANgaw anhte myu sha ni hpe KARAI KASANG gaw awng padang dip na ahkang jaw da sai ngu ai gashaka hte maren rai na re.myu tsaw ai share ninghkring ni grai shakut mu yaw..........KARAI KASANGGAW NANHTE HPE BAU SIN U GA..........

Anonymous said...

tara nlang ai ni gaw tara dara ai hkrum na hte hten bya wa mat na re.myen ni shanhte hkrai yan nna htum mat ten du hkra yawng ga ayai,htum mat na re.hpamajaw nga yang ndai MAJANgaw anhte myu sha ni hpe KARAI KASANG gaw awng padang dip na ahkang jaw da sai ngu ai gashaka hte maren rai na re.myu tsaw ai share ninghkring ni grai shakut mu yaw..........KARAI KASANGGAW NANHTE HPE BAU SIN U GA..........

Anonymous said...

For Kachin Country Army!

Tsit tsawm bum said...

Congratulation!ya na zawn na lu ai hpe grai na kabu nngai share shagan ni yawng hpe hkung ga jaw dat nngai akyu hpyi ai hte garum nga nngai Kawa Kasha Chyoi Pra ai Wye nyi k.k tut nawng lam woi shaman ya nga uga(Tai hpyen hpe mat hkra shamyit sha tsai kau ra ai)k.k.majing hpe naw ku kam sham ai amyu ni re dai majaw dang na re

Anonymous said...

Bama sit ta ngu n tsun ai sha atsuya sitta ngu yang kaja na nhten ngu mu lu ai. Kaja wa mung Bama nga jang gaw yawng gaw bama rai nga ai majaw nau n manu ai ngu mu lu ai.


Anonymous said...

ဘယ္သူကအသိမွတ္ၾပုလို့လဲ။ေသခ်ာေလ့လိပါအံုး

Anonymous said...

thein sein hte aung san kaw,yen na kasaha ni gaw asak kaba di;lu ai ma ni re ai majaw baw nu ra ai ma ni she rai ma ai loo..shanhte hpe sharin shaga na gaw,,,,kia,kio ni sha nga nga na sai..aung san kaw mung madu wa thein sein hte GAWK KATA KAW N GU SHAMA NA MATU MA GALAW NGA AI DA,,ASAK GALU

Anonymous said...

အစိုးရစစ္သားမ်ား လူႀကီးတစ္စုသာ အာဏာရဖို႕႔ အတြက္ မင္းတို႔ကုိ ေဟာင္ခိုင္းကိုက္ခိုင္းေနတာ ဂရုထားမိႀကသ လား? ဗမာစစ္သားသည္ မင္တို႔ေရွ႔တန္းတက္ၿပီး အႏိုင္ ရင္လဲ မင္းတို႔လခတိုးသလား သင့္မိသားစုစားဝတ္ေန ေရးဖိုလံုမႈရွိသလား ရာထိုးတက္သလား ေကာင္းစားသ လား မင္းတို႔အေပၚက ဗိုလ္ႀကီး ဗိုလ္ေသး ဗိုလ္ခ်ဴပ္သည္ ဘဲ ေကာင္းစားဖို႔ မင္းတို႔ကိုခိုင္းစားေနတယ္ဆိုတာ သတိ ထားပါ ေရွ႕တန္းတက္ၿပီးအေသခံမယ့္အစား ကိုယ့္ကိုခိုင္း တ့ဲအေကာင္ကို တုံ႔ျပန္လိုက္ပါ

Anonymous said...

ကခ်င္အာဏာရရင္ပိုဆိုမွာေပါ႔။ကခ်င္ရဲေဘာ္ေတြကိုယင္ေက်းစကားေျပာတတ္ေအာင္အရင္သင္ေပးပါ။လိုင္ဇာသြားဖူးသူတိုင္သိပါတယ္။လူထက္ရွည္တဲ႔ေသနတ္ကိုင္ပီစကားေျပာအင္မတန္မိုက္ရိုင္းတာ။

Anonymous said...

စကားေျပာရိုင္းေပမယ့္မင္းတုိ့ဗမာ့စစ္အစုိးရ႕ ေကာင္ေတြေလာက္ကိုယ္က်င့္တရားမယုတ္ပတ္ဘူးေရွ႕တန္းထြက္ရင္သူမ်ားလင္ရွိသားမယားကုိလည္းေစာ္ကားတဲ႕ေကာင္ေတြ

Post a Comment