Slideshow Image 2

ဒီဇင္ဘာ (၂၉) တုိက္ပြဲ သတင္း

ဒီဇင္ဘာ (၂၉) စေန
ကခ်င္ျပည္နယ္ ေကအုိင္အုိအစုိးရ တပ္မဟာ (၅) အုပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမ ျဖစ္ေသာ ျမစ္ၾကီးနား - ဗန္းေမာ္လမ္း နားလံု၊ ခရာ ႏွင့္ ဘြမ္ရယ္ တစ္ေလွ်ာက္ ဒီဇင္ဘာ (၂၉) ရက္ေန႔ ေကအုိင္ေအ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ဗမာအစုိးရ စစ္တပ္တုိ႔ တုိက္ပြဲျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ဗမာအစုိးရ စစ္တပ္မွ ဂ်က္ေလယာဥ္ ႏွင့္ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားအသံုးျပဳက ေကအုိင္ေအမ်ားကုိ လာေရာက္တုိက္ခုိက္ ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဓာတုလက္နက္မ်ား ကုိပါ အသံုးျပဳျပီး ေကအုိင္ေအ မ်ားကုိတုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ ဗမာအစုိးရ စစ္တပ္မွ ပစ္ခတ္လုိက္ေသာ ဓာတုလက္နက္ေၾကာင့္ ေကအုိင္ေအ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ (၄၀) ေက်ာ္ အဆိပ္သင့္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဗမာစစ္တပ္မွ ေန႔လည္ပုိင္း (၁၁း၄၀) နာရီ တြင္တစ္ၾကိမ္း၊ ညေနပုိင္း (၄း၀၀) နာရီတြင္ တစ္ၾကိမ္၊ (၅း၃၀) နာရီခန္႔တြင္ တစ္ၾကီး တုိက္ေလယာဥ္ မ်ားျဖင့္ (၃) ၾကိမ္တုိင္တုိင္ ေကအုိင္ေအ မ်ားကိုေ၀ဟင္မွ လာေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ယေန႔တုိက္ပြဲတြင္ ေကအုိင္ေအ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ားမွ ဗမာအစုိးရ၏ စစ္ေလယာဥ္တစ္စီးကုိ AA-GUN ျဖင့္ ပစ္ခ်ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ခလရ (၅၃) မွ ဗိုလ္ၾကီး ေက်ာ္စြာေအး အပါအ၀င္ အရာရွိ (၃) ဦး တုိက္ပြဲတြင္ ေသဆံုးေၾကာင္၊ ဗမာစစ္သား (၆၀) ေက်ာ္ ေသဆံုးေၾကာင္း ဆက္လက္ သိရွိရပါသည္။

There was a severe and fierce battle between Kႈachin patriotic soldiers and Burmese Government army in Na Lung, Hka Ra and Bum Re, which is on the way of Myitkyina - Ba Moh road, under KIA (5) Brigade area on 29th December. During the battle, Burmese Government used Military jet fighter, helicopter and firing with bio-chemical weapons. Over (40) KIA soldiers has been poisoning. Burmese Government fired with jet fighter   three times: at 11:40 noon, 04:00 PM and 05:30 PM.  Today battle, KIA shoot down one of the jet  fighter with AA-Gun and 3 officer including Captain Kyaw Swa Aye and over 60  Burmese soldiers were killed.

23 comments:

Anonymous said...

jet 4စီးလို႔ေျပာဒယ္။၂heli ေရာပါတယ္ဆိုဘဲ ။soso ၾကမ္းKIA +(MHH)။စစ္တပ္က ေၾကာက္ေနျပီထင္တယ္။
JET+heli အျမင္ကပ္လာျပီတစ္ခုခုလုပ္ၾကအံုး။jet+heli ျပီးရင္ သူတို႔မွာဘာရွိေသးလဲၾကည္႕မယ္။သူတို႔လက္နက္အကုန္သံုးေလတစ္ျခားႏွိဳင္ငံကငါတို႔kachin ဘယ္ေလာက္ၾကမ္းဒယ္ဆိုဒါသူမ်ားသိမွာ။

Anonymous said...

Jet 1 ram shakrip kau lu yang gaw ..Ah Raaaa Looo... re na re.. Yaw tik tik di ga K.K an hte hte rau re.

Anonymous said...

what is the result of this war...those who want to win the power will end their life by struggling with this power.

Kachin people are defending their land and their place. What is the purpose of this burmese soldiers.. They just attacking the Kachin for the winning of the power....

How will be this power struggling end...

Why...our Nobel PEACE prize winner so silent for war. What is the meaning of this Nobel PEACE Prize......

May our Big Big Lord Kachin people form this tyranny..

May the army of our Lord war against with Kachin people to bermese brutal soldiers.

Anonymous said...

ေကအိုေအ အို ဘိန္းသမား စစ္သားေတြ ဘိန္းေအးေဆး မရူ၇ေတာ့ဘူး ေသဖို႔သာျပင္ေတာ့

shayi said...

gasat tik tik di u ,hpang kaw nanhte a matu K.K kaw akyu hpyi ya ding yang rai nga ai.

Anonymous said...

dai fighter jet ni MIG 29 ni nau n na jang u tsa la lahpaw hte gap katut ai zawn ''buk galak'' nga na di hkrat wa na ra ai..dai shaloi gaw ''ara di, mung dung si rai sai''

Anonymous said...

ဂ်က္ပဲလာလာဂ်က္လီပဲလာလာ ေလခၩန္ျပီး ပစ္ခ်မယ္.ေျချမန္တပ္ရင္းတက္လာရင္ေတာ႕အရွင္ဖမ္းျပီးဒုကၡသည္ေတြ စားဖို႕လယ္ထြန္ခိုင္းရမယ္.ေျမာက္တိုင္ကိုေတာ႕မီးတိုင္လုပ္ပစ္မယ္.တင္႔ကားကိုေတာ႕ႏြားခ်ီးသယ္ခိုင္မယ္...အားလံုးက ကခ်င္ျပည္ နဲ႕အသံုးဝင္တဲ႕ဟာေတြၾကီးပဲ

Anonymous said...

ကခ်င္ သမီးပ်ိဳေတြအတြက္၊ ကခ်င္ မိခင္ေတြအတြက္၊ အသက္စြန္႔ၿပီးကိုယ့္ေဒသကိုလံုလံုၿခံဳၿခံဳကာကြယ္ႏိုင္ၾကပါေစ။ ေနာက္ေနာင္ဘိန္းစားဘ၀မွ အၿပီးလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ၾကပါေစ။ လူ႔အသက္တစ္ေခ်ာင္းဆိုတာ တန္ဖိုးရွိတယ္။ ဘယ္သူမွမေသေတာ့ရင္ေကာင္းမယ္။

Anonymous said...

ေစာက္ရွက္မရွိတဲ့ ေစာက္ေျခာက္ေတြ။

Anonymous said...

မိန္းမက်င့္မိန္းမၾကံနဲ႔ စစ္ေခြးေတြ ဓါတုလက္နက္သုံးလာၿပန္ၿပီ
ၿမန္မာတပ္မေတာ္က အေၿခာက္တပ္ပဲ

Anonymous said...

myen mang hpe sha na ma tu,,myen mung ma ga de ,,LANG DA U,,la taw nga sai,,,,

Pau said...

The Day KIA request, ZIA is ready to help. Long live my brothers in the KIA and ABSDF

Pu.Pau Lian

Anonymous said...

KIA/O don't give up God is with you as I am.this Burmese army are mother fucker.

Anonymous said...

My prayer is with you KIA.never give up.

Hkawn Bu said...

Kanau ni e…
maru marang nga hkum ka bang mu makam masham lam hte n'htan shai ai n'dai a ten hta grai a hkyak taw nga sai shawng lam na ni hpe n'gun jaw ga sha ka ga a kyu hpyi ai hpe a ten law law la ga shanhte hte anhte a sat lawat gaw n'bung ai majaw …Shanhte hte n'mai dang rang hkat ai hking teng shagu kyu hpyi nga ga law…

Anonymous said...

rai dik jaw dik ai ten sha gu KK kaw manoi manat let myusha awm dawm shang lawt lu hkra chawm shakut na a ten she rai sai mung dan shagu hta du nga ai myu sha ni yawng mung dang di dang dep ai ma de shang lawm shamu shamawt na ten rai sai usa kaw du nga ai ni e, gum san O Burma wa sa chyai ngut ai hpang she majan grau laja wa ai gaw kara hku rai kun loi gaw koichyan yu yang ka ja na re law. myen hte hpyen ma sa chyawm sha man ai hpe mung ning hkap ra na re. Miwa, Gala ni hpe mung myen hpe latnak n,dut jaw na matu ning hkap galu oi.

Anonymous said...

hello

Anonymous said...

Hello...i think we have some regimes' dogs trying to comment on Jinghpaw Kasa post..why don't you guys go and comment on your papa's Myanma_a_lin or KyaeMon newspaper..what scare?..haha..KIA post, everyone can comment good or bad..Government post?..i don't think so..so who shows more sign of democracy?..there you go regime's dog..if you have guts, go comment on your won posts..and come get some bones from your papa generals..

Anonymous said...

ဗမာသူပုန္ေတာ့ လုပ္ခ်လိုက္ျပန္ျပီ.....ေခြးျမီးေကာက္ က်ီးေတာက္စြပ္ ပါဆို
ခ်ီးထုပ္ဗမာသူပုန္ေတြ

exodus said...

Hkau myitsu ni e..ngai gaw nye sha-ngai buga rai nga ai Jinghpaw Buga hpe grai tsaw ra ai law...Putau ba hpe mung ma gawp ma ka ga law...Anhte Putau ba mung lawu ga kaw na myen ni she hpring wa sai ...

ေတဇ said...

ကုိယ့္ုကို ုကုိယ္ျပန္ေျပာမေနနဲ႕သိလါးေခြးျမီေတာက္ျကည္ေတာင့္စြပ့္ကဘာလဲသိလါးေခြးေလာက္မွအသိညဏ္နဲတဲ႕KIA ကု္ေျပာတာကြာမွတ္ထါး

ေတဇ said...

အခဳဆုိေခြးသားkiaေတြျမဳိ့ k t vမွာအမ်ဳိးထဲကလွတဲ႕ေစာ္အလန္းေတြေခါာဘီယာတုိက္မူးလါရင္အမ်ဳိးမွန္းမသိတူမ မွန္းမသိ အကုန္ကားေပါာတင္လုိးလိုလဲမရေတာ့ဘူးမဟုတ္လါးအဲသိေတာ့ငါတုိ့ဘဲျပုစုေစာင့္ေရွာက္မယ္မပူနဲေသလမ္းေျဖာင့္ေပေစ မင္းတုိ့ေကာင္မေတြကအခ်ဥ္ထုတ္ေနျကာေစ့ေျကြးရင္ရျပီေကာကားပါဘုိ့မလုိဘူးေကာင္းေကာင္းေမာင္းေထာင္းနုိင္ရင္ရျပီမရွက္ရင္ေမးျကည္kia မင္းအမ်ဳိးေတြကု္ေနာက္ဆုံးေတာ့မင္းတုိ့အမ်ဳိးေတြကုိငါတုိျပတုိက္မွာသိမ္းထါးမယ္ဘယ္ျပတုိက္လဲသိလါးရန္ကုန္ကမီးသျဂဳၤးတုိက္

MESSENGER ZOMI BAPTIST CHURCH said...

Dear beloved Kachin people,

I pray for you. Be ye strong and courage the Sun will shine one day in Kachin State. The wrath of the Almighty God is pouring soon to punish the wicked Myanmar Army.

God bless Kachin Independent Army and Kachin People!!

From my heart,

Thangpi (Zomi)

Post a Comment