Slideshow Image 2

ဗမာအစုိးရ တပ္စခန္း ေကအုိင္ေအ တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္

ဒီဇင္ဘာ (၁၁) အဂၤါ
ကခ်င္ျပည္နယ္ ေကအုိင္အုိအစုိးရ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း တပ္မဟာ (၁) လက္ေအာက္၊ ေကအုိင္ေအ တပ္ရင္း (၃၃) နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ပန္၀ါေဒသ ကခ်င္ျပည္ႏွင့္ တရုတ္ျပည္ နယ္ျခားမွတ္တုိင္ (၆) အနီး ဗမာအစုိးရ စစ္တပ္ တပ္စြဲထားေသာ အူရားေကာင္ တပ္စခန္း ကုိ ေကအုိင္ေအ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ားမွ ဒီဇင္ဘာ (၁၀) ရက္ မနက္ (၆း၃၀) နာရီခန္႔ အခ်ိန္တြင္ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္လုိက္ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ အူရားေကာင္း ဗမာအစုိးရ စစ္တပ္ကုိ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္ရာ ေကအုိင္ေအ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ (၃) ဦး တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္စြန္႔သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ဤ အူရားေကာင္း စခန္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ဗမာစစ္တပ္မွ လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျပီး သိမ္းယူသြားေသာ ေကအုိင္ေအတပ္စခန္း ျဖစ္ျပီး ဗမာအစုိးရ စစ္တပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ခလရ (၇၇)၊ ခလရ (၂၆၀)၊ ခလရ (၁၃) တုိ႔ တပ္စြဲေနရာယူထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဆက္လက္သိရွိရပါသည္။ တုိက္ပြဲတြင္ ဗမာအစိုးရ စစ္သားအမ်ား အျပား ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရရွိျပီး ဆုတ္ခြါ သြားေၾကာင္းႏွင့္ ဗမာအစုိးရ စစ္တပ္၏ လက္နက္၊ ရိကၡာ အေျမာက္အျမားကုိလည္း ေကအုိင္ေအ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ား သိမ္းဆည္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

KIA (33) battalion patriotic soldiers succeed to U Ra Kawng post, it is near Kachin State and China boundary No. (6), at 6:30 AM on 10th December according to the KIA front-line officer report.  In that battle, (3) KIA patriotic soldiers gave their life for the Kachin fore father land. Actually, this U Ra Kawng post has been occupied by Burmese Government troops with firing heavy artillery weapons last 14th August from the KIA.  And, Burmese infantry unit (77), (260) and (13) settled in that post.  The battle is still going on until now and many Burmese soldiers were injured and died and left the post.  Thus, KIA has got a lot of Burmese Government soldiers’ weapons and rations from that battle.

10 comments:

Anonymous said...

bai zing la lu sai nga ai majaw grai kabu sai . myu tsaw hpyen la (3) hpe mung hkungga jaw ai law

Anonymous said...

SHARE SHAGAN ni yawng hpe hkung ga jaw dat ai, MAJAN a MADU KARAI KASANG kaw kyu hpyi ap nawng let, matut gasat ding yang di ga,ntara ai ni hkrat sum chyalu sha rai nga ai mungkan re,ANHTE yawng mung ,MUNGKAN SHARA magup kaw nna shani shana lam shagu hpe dang di lu ai KARAI WA kaw kyu hpyi ya nga ga ai yaw.

Anonymous said...

Karai a chyeju hpe shakawn dat ai, karai kasang bungli galaw nga ai lam hpe dan dan dawng dawng mu lu nga sai, chyeju kaba karai kasang e....

tsit tsawm bum said...

hkrat sum asak ap nawng mat sai myu tsaw share shagan(3) hpe hkung ga jaw dat nngai, karai wa shi a' mung dan de woi wa uga!

Anonymous said...

Mungdan hte Mungdan sha ni a matu asak up nawng mat wa sai share shagan (3) hpe hkungga jaw dat nngai law. Matut nna mung asak up nawng lai mat wa sai ni hte hkala nba hkrup ai ni yawng hpe Karai Kasang tut e bau sin nga na sai ngu kam ai.

Anonymous said...

Myu tsaw hpyen la hpu nau ni(3) hpe hkungga jaw dat ailaw.Anhte ni mungdan lu na nau nna sai hpe ngai kam ai.Yawng ni tinang seng ang ai magam bungli ni hta shakut shaja nga ga.Mungdan langai gaw gap na hta atsam nga ai mung masha ni grai ra ai n rai ni.

Anonymous said...

Right now,we have an information that,Burmese military post URA KAWNG RECENTLY LOST to KIA FORCE is being attacked by the burmese force, using both CHINA GROUND TERRITORY as well as AIR SPACE allowed by the CHINESE GOVERNMENT, so that burmese helicopter gunships could be participated in this assault.CHINA,ONE of the SUPERPOWER always mentions not to intervene OTHER COUNTRIES INTERNAL AFFAIRS is now doing the CUNNING,CROOKED BRUTALITY as their NAME in burmese TAYOKE means CROOKED,CUNNING and SELFISH.

Anonymous said...

အတဲ႔ ကခ်င္ ေတြ အ ေသ ခံႀက 
အတဲ႔ ကခ်င္ ေတြ အ ေသ ခံႀက 
အတဲ႔ ကခ်င္ ေတြ အ ေသ ခံႀက 

မ်ား မ်ား တိုက္ မ်ား မ်ား ေသ မွာဘဲမင္းတို႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြက က်ည္ မက် တဲ႔ ေန ရာမွာ ေနၿပီး မင္းတို႔ ကို အေသ ခံခိုင္းေနတာ ကိုယ္ ပိုင္ စီးပြါးေရးေတြနဲ႔ ေဘာစီေတြေလ။ ေရႊလီ ေနေခါင္းေဆာင္ ေတြ ကို မေျပာနဲ႕ သာမန္ ဆလန္ကဘာ ေတာင္ သိန္းေသာင္း ခ်ီ တဲ႔ အိမ္ေတြ ဝယ္ၿပီး ကခ်င္ လူမ်ိဳးစု ရဲ႕ ေငြ ေတြ အလႊဲ သံုးစား ေနၾကတာ 

ဘုမသိဘမသိ ၈တန္း ၉တန္းကေလး ေတြ စုေဆာင္းေရး ဆြဲ လူမ်ိဳးေရးစိတ္ ဓါတ္ေတြ ေတြ ရုိက္သြင္း အေသခံ ခိုင္း kia တစ္ေယာက္က အစိုးရ စစ္သား ၁၀ ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ သတ္ႏိုင္တာေတာင္ kia ဘဲ ကုန္သြား မယ္ အစိုးရ စစ္သား မကုန္ေသးဘူး ေခါင္းေဆာင္ေတြ ပိုခ်မ္းသာဖို႕

အတဲ႔ ကခ်င္ ေတြ အ ေသ ခံႀက 
အတဲ႔ ကခ်င္ ေတြ အ ေသ ခံႀက 
အတဲ႔ ကခ်င္ ေတြ အ ေသ ခံႀက

Anonymous said...

ေသြးထြက္ ေအာင္ မွန္ တယ္ ေဘာ္ တာေရ။

Anonymous said...

အိမ္ မက္ လား?Brothers

Post a Comment