Slideshow Image 2

ေကအုိင္ေအမ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ား ဗမာစစ္ရဟတ္ယာဥ္တစ္စီးပစ္ခတ္ႏုိင္

ဒီဇင္ဘာ (၁၄) ေသာၾကာ
ကခ်င္ျပည္နယ္ ေကအုိင္အုိအစုိးရ တပ္မဟာ (၅) နယ္ေျမ လဂ်ားယန္ႏွင့္ ဂ်ာပူတုိက္ပြဲတြင္ ဗမာအစုိးရ စစ္သား အမ်ားအျပားေသဆံုးေၾကာင္း၊ ဒဏ္ရာရ ဗမာစစ္သားမ်ားကုိ လံုေရာခ့္ပုိစ့္မွ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ လာေရာက္ တင္ေဆာင္သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ဗမာအစုိးရ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ တစ္စီး ေကအုိင္ေအ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ား ပစ္လုိက္ေသာ က်ည္ထိက မီးခုိးတလူလူျဖင့္ ပ်ံသန္းသြားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

There were many Burmese Government soldiers injured and killed in La Ja Yang and Ja Pu battle, which is under KIA (5th) Brigade area on 14th December according to KIA front line officer report. While military helicopter from Lung Rawk post carried injured Burmese soldiers, the military helicopter was hit by Kachin patriotic soldiers shooting. And the military helicopter flew with smoky.

29 comments:

Anonymous said...

A ra lo grai na n gun lu sai lo.matut shakut ga lo.A kyu hpyi ya nga ai lo

Ngaw wa said...

Karai lata tawn ai amyu ni hpe Karai makawp maga la ai gaw dan dan leng leng rai nga ai law...W.P myu sha ni yawn a gawng malai sak ap da let shakut nga ai ni yawng hpe Karai wa tut bau sin nga u ga.

Anonymous said...

shawnglam kaw shakut shaja nga ai myutsaw shareshagan ni yawng hpe kk bausin makawpmaga ya u ga kyi hpyi dat ai. AMEN.

Anonymous said...

Grai na kabu sai .Dai nbung li lam kaw kapaw hkru nna yawng si mu ga. Share shagan ni yawng hkam ja nga u ga.

Anonymous said...

ဟိုေန႔၀ဲေနတဲ့ဟာေလးလစ္သြားျပီ။ျဗဲ.....................

Anonymous said...

ယုံ လိုက္ ျက ေဟ့။

Anonymous said...

ယုံ လိုက္ ျပီ

Anonymous said...

ဟုတ္လား

Anonymous said...

Grau Heraklion so hku RSI sai lo

Anonymous said...

အင္း ရင္ေမာရပါလား ဘယ္ဘက္ကဘဲေသေသ လူဆိုတဲ့ လူသားေတြ ဘဲ တေျမထဲေန တေရထဲေသာက္ ေပါက္ေဖာ္ေတြပါဘဲ ဖဘုရားထံဆုေတာင္းျခင္းမွအပ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘူးေလ သူ႕အခြင့္မရွိဘဲ စာငွက္တေကာင္ေတာင္ေျမေပၚက်ရိုး ထံုးစံမွ မရွိတာ

Anonymous said...

တရား ေပါက္ တာ အ တုယူစရာဘဲ။အခု အခါ မွာ ေတာ ေျကာင္ က ခ်မ္း သာျပီ ။ဒါမ်ိုး လူ က မ ေအး ေလ ျကုိက္ ေလ ဘဲ ေလ။

Anonymous said...

ဗမာကုိမုန္းတာဗမာေတြပါ။တုိင္းရင္းသားေတြမဟုတ္ပါဘူး။

Anonymous said...

ယံု ရ မ လား mai byin ai kun

Anonymous said...

ဘာ မွ မ ဆိုင္ ဘူး။သူ ငယ္ ခ်င္း ေရ။

Anonymous said...

IGLA ROCKET MISSILE pyi rai nlang shi yang HELICOPTER ni nlung gwi mat na sai.HELICOPTER a ningmai sha hkra hkra gap jang nmai pyen sai. Share Shagan ni hpe Karai Kasang bau sin nga u ga.

Anonymous said...

IGLA ROCKET MISSILE pyi rai nlang shi yang HELICOPTER ni nlung gwi mat na sai.HELICOPTER a ningmai sha hkra hkra gap jang nmai pyen sai. Share Shagan ni hpe Karai Kasang bau sin nga u ga.

Anonymous said...

မီးခိုး မထြက္ ဘဲ ပ်ံ တဲ႕ ေလ ယာဥ္ မ ရိွ သ လို ဘဲ။ေယာက္ ဖ ေရ။

Anonymous said...

check it out at youtube about MI-24 helicopter.which is using by burmese army in domestic war.

Anonymous said...

yaw shada lam awng dang na matu matut shangut ga.Karai a bau sin ai n.pu hta shangut sa wa ga oi.

pilam shayi said...

lamu hte aga hpe hpan tawn da ai mau hpa yehowa karai ka sang kaw THA BA WA na la hta kaw nga ai re majaw ---mau hpa shaman chye ju ni hpe lani hte lani myit mada let -- myit pyaw let hkam la let lat nga ga ai --- karai wa na mau hpa chye ju kaw kalang mi hte sha hkring mat ai n-re da--myit mada ai ni a matu ga loi mung hka zawn mau hpa sha man chye ju loi nga ai da----tsaw ra ai KIA/KIO jing hpaw wun pawng myu sha ni yawng hpe karai wa bau sin makawp maga ya u ga law --A MEN

Anonymous said...

ေလယာၪာမျမင္ဖူးလို႕ပါ။နားလည္ေပၾကပါ။

စည္သူ said...

ျကည္ထိထားတဲ႕ေလယဥ္နဲ႕ပံဳမွန္ေလယဥ္ မီးခိုးထြက္တာဘယ္တူမွာတံဳး လအ နားမလည္ဘူးလား

Anonymous said...

စည္ သူ ကဆ လန္ ကဘာဟ။တိတ္ တိတ္ ေန ေယာက္ ဖ ရ။မ ထိနဲ႔ လ အူ။

pilam shayi said...

re law---AEROPLANE pi n-mu ga ai ni rai nga ga ai ---rai tim an hte jing hpaw wun pawng myu sha na yawng kaw dai hta grau ai lamu hte aga hpe hpan tawn da ai yehowa karai kasang hpe lu la ga ai majaw grai myit dik ai ----- dai hta grau htum ai n-nga sai ----

Anonymous said...

ေကာင္းကြာ ၃၇ တပ္ရင္းလဲသတိထား

Anonymous said...

နီ တို႕ ကီ ခ်င္ ေတြ နဲ႕ ဘီ မာ ေတြ အီ ခ်င္း

ခ်င္း ခ် ဆာ ခ် ႀက ဝ တို႕ ကေတာ့

နီ တို႕ ဘက္ က ေကာင္ မ ေတြ ကို ေဆာ္ ဖို႕

--ီး ေသြး ထား ျပီ

Anonymous said...

တ အား မ ေတြ း နဲ႕ တီ ေကာင္ ေလာက္ ဘဲ က်န္ ေန ဦး မယ္ ေနာ္

Anonymous said...

share shagan ni grai ram ai.dai she myu tsaw a tsam rawng ai ni re yaw.

Anonymous said...

ေလယဥ္အစင္းလိုက္ၾကီးပစ္ခတ္ႏုိင္လိုတဲ႕။ဂုဏ္ယူေနၾကတာသူငယ္ခ်င္းတို႕ေရ။ဗမာေတြကိုမုန္းတာဗမာေတြပါလို႕ေရးတဲ႕ေဆာက္ေပါကရွိေသးတယ္။ေဆာက္ရူး။ေလာေလာဆယ္နင့္ကိုသတ္ခ်င္ေနတာ။နင္တို႕Kiaေတြေသမယ့္အလွည့္က်ရင္လည္းမွတ္တမ္းတင္ထားၾကေဟ့။

Post a Comment