Slideshow Image 2

မြန္းၾကပ္ေနတဲ့အရာေတြ မေျပာလုိက္ရင္ တစ္ခုခုထလုပ္မိမွာစုိးလုိ႔

လက္ရွိကခ်င္ျပည္မွာစစ္ျဖစ္ေနတာ ျမစ္ႀကီးနား ၊မႏၲေလး၊ ပ်ဥ္းမနား ေနျပည္ေတာ္မွာမဟုတ္ဘူး။ေဒသခံကခ်င္ေတြေနတဲ့ေတာင္ေပၚေဒသေတြပါ။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြ ဗမာေတြမဟုတ္၊ ကခ်င္လူမ်ဳိး ၉၉ % ပါ။ ဖ်က္ဆီးခံလုိက္၇တဲ့ရြာေတြမွာ ဗမာရြာေတြမပါပါ။ ကခ်င္ေတြေနတဲ့ ရြာေတြပါ။ ကခ်င္ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း (၁၀၀)ေက်ာ္ ပ်က္စီး၊ ဖ်က္ဆီးခံလုိက္ရခ်ိန္မွာ၊ ဗုဒၶေစတီေတြဘာမွမျဖစ္ ေလၾကမ္းေလးေတာင္တုိက္မခံရ။

ကခ်င္အမ်ဳိသမီးေတြ အသက္( ၉-၅၀) ႏွစ္ၾကား အေယာက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ မုဒိန္းက်င့္ခံရၿပီးခ်ိန္၊ ဗမာမေလးေတြက ေခ်ာင္းထဲေရခပ္မပ်က္ခဲ့။ ၁၇/၁ နဲ႔အဖမ္းခံ၇တာ ၿမစ္ႀကီးနားမွာ ၅၀၊ မုိးညွင္း ၁၀ ေက်ာ၊္ ဗန္းေမာ္ ၁၅၊ မူဆယ္ ၁၀ေယာက္ စုစုေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔၊ အားလုံးက ကခ်င္ေတြပါ။ ဗမာတစ္ေယာက္မွမပါ ။

ကဲ.. ဘယ္သူေတြကထုိးစစ္ဆင္ၿပီး..ဘယ္သူေတြက ခုံခံကာကြယ္ေနရတာလဲ၊ အစကတည္းက British ေတြကေတာ့ ေျပာသား၊ ဗမာေတြနဲ႔တြဲၿပီးလြတ္လပ္ေရးယူဘုိ႔မလုပ္ၾကပါနဲ႔.. တဲ့၊ ဆုိေတာ့.. ရခိုင္ျပည္လုိ၊ မြန္ျပည္လုိ တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ယူၿပီး ဗမာျပည္ထဲ ပါလာတာမဟုတ္.. လုံးဝ သီးသန္႔ သီးသန္႔၊ ပင္လုံကတိကဝတ္ေၾကာင့္သာ ဗမာျပည္ထဲဝင္လာတာ..။

ကဲ ဘယ္သူေတြကေသာင္းက်န္သူလဲ၊ အၾကမ္းဖက္ေနလဲ?????? အခုလည္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေတြ   ေလ်ာက္ေလ်ာက္ေျပာၿပီး.ရဟတ္ယဥ္ေတြနဲ႕ထုိးစစ္ဆင္ေနၿပီ။ အားလုံးထြက္သြားၾက..ထြက္သြားၾက.. စစ္တပ္ေတြရဲေတြ.. ကခ်င္ျပည္သူေတြေကၽႊးတဲ့ ထမင္းစားၿပီး ျပည္သူေတြကုိကာကြယ္ျခင္း၊ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရပ္တည္မႈ မေပးနိင္တဲ့ အစုိးရဝန္ထမ္းေတြ အားလုံးထြက္သြား၊ ထြက္သြား၊ ထြက္သြား..သြား သြား သြား။

Maran Jaw Gun

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္…
မွတ္ခ်က္။ ။ ဗမာ ဗမာလုိ႔ေျပာေနရျခင္းက စစ္တပ္နဲ႔ အစုိးရထိပ္သီးပုိင္းမွာ ဗမာလူမ်ဳိး အမ်ားစု ပါဝင္ေနလုိ႔ပါ။ ကခ်င္ေတြဒီလုိျဖစ္ေနလုိ ဗမာေတြကုိျပန္ခံစားေစပါဆုိတဲ့ အေတြးေလးေတာင္မဝင္ပါ။ ကၽႊန္ေတာ္ယုံၾကည္ကုိးကြယ္တဲ့ဘုရားကေျပာထားတာကုိး.. သူမ်ား(အခ်င္းခ်င္း)ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မစီရင္နဲ႔၊ ငါဘုရားစီရင္ေတာ္မူမယ္.. တဲ့

9 comments:

Anonymous said...

very very good right right လို ့ေထာင္ ့ ခံလိုက္ ပါ တယ္ မွန္ တယ္ အရန္း ကို မွန္ပါ တယ္

Anonymous said...

ကခ်င္ေျမ ကခ်င္ေျမ အရမ္းေျပာေနတယ္
က်ေနာ္တို ့ရွမ္းေတြကိုဘယ္မွာထားမလဲ
ဘယ္မွာသြားေနရမလဲ ရွမ္းျပည္က ကခ်င္
လူမ်ိဳးေတြကိုဘယ္ပို ့ရမလဲ

Ngaw wa said...

Tsawra ai Wunpawng amyu sha ni e, anhte a mara ni hpe myitdum hpyi nem ga. Anhte a moi na amyu a ningbaw ningla ni, sasana sara ni a ga nmadat, Hpung a ga nmadat ai, Karai matsat ai gawng ngu sumla naw ai ni hpe kam nna mungdan chyawm la ai a gawmai gawsha ni a majaw rai na sai. Ninggawn madu Awmdawm jaw lu ai Karai hta W.P sha ni yawng myithkrum kyu hpyi let shakut yang anhte a lamuga hpe anhte nan madu lu na ga ai law.

Anonymous said...

ya na zawn lu hti lu ai majaw grai chye ju kaba sai, teng man dik ai lam ni nan rai nga ai

Anonymous said...

Hkawhkam labau laika 2:15 Dai hpyen laba a majaw myit hkum ru,myit hkum kaji myit dai hyen gasat ai gaw nanhte a amu n,rai,Karai kasang hte seng nga ai. Esaia laika 63:10 Shanhte chyawm gaw gumlau n,na shi a chyoi pya ai Wenyi hpe shayawn mu ai:dai re ai majaw ,shi shanhte hpe hpyen wa tai n,na shi nan shanhte hpe hpyen gasat mu ai. Karai kasng kaw W/p ni K.K wa kaw aten shagu hpyinem tawngban kyupyi ga ngu ga saw n,ngai law.

Anonymous said...

myen ngu ai kaw A Tsu ya hpe tsun ai re na ngu kam ai. ကခ်င္မွာ ေန သူ သာ အ ျဖစ္မွန္ ကိုသိတယ္။ anhte myu sha ni roi rip ai kam sha nga tim lahta de na a tsu ya ngu ai kaw shang lawm nga ai wun pawng sha ni n dum nga ai. myu sha ni hpe a myu mat hkra zing ri ai,katsi majan hte yaw ai hpe yawng dum hprang ga. grau na ram ma ni........ yawng a tsam nga ai ti nang a manu dan ai a ten hpe myu a matu jut shara mi na jawm shang lawm ga.kaga myu hpe sai kum gayau kau alu yaw. A ten angaigaw naw la ga. bum ga de hpa byin ai hpe myo kaaba de nga ai ni hpa n chye ai majaw n kam na tsang ai. jing hpaw mung de nan hte hpe la ding da nga ai yaw. ngai mung a myu shayi sha laangai re majaw nye a myu hpe tsaw ai. dai zaw sha nan hte yawng mung tsaw nga ga. makawp maga ga , kalem ga ni hpe hkum kam mu. sum tsaw da yang mung myu shada tsaw ai gaw shim lam lu ai. roi ai , dang sha ai hpe chye ning len lawm mat ai hku gaw, yawn hpa re. Yawng gaw K.K kaw shani shagu kyu hpyi shakut ga yaw. Rawt kalu gaba wa ai myusha ni tai ga yaw..........Merry x'mas to you all.

Anonymous said...

Then Go Back to Shan State........ if you would like to say...
"Shan Land " "Shan Land"

Anonymous said...

အ ေတြး မ်ား ကို ျဖန့္ က်က္ ပါ။နြား ေျခ ရာခြက္ ေလာက္ မ ေတြး နဲ့

Anonymous said...

မင္းတို႕ကေတာ့ခက္ေနၿပီကြာ ဘာမွမသိရင္လဲေလွ်ာက္မေရးနဲ႕ေလ ဒီစာေတြက တစ္ကမ္ဘာလံုးဖတ္ေနတာ အခုဒုက္ခသည္ေတြထဲမွာ ဗမာက ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ ေနတာကြ ဖားကန္႕ဘက္ဆိုရင္ ဗမာေတြေနတဲ႕ရြာကမ်ားတယ္ စစ္ေဘးေရွာင္ေနရတာ ကခ်င္က နဲနဲရယ္ မင္းတို႕က ေျမွာက္ထိုးေကာ္ပင့္ လုပ္ေန တာ သူမ်ားကိုေျမွာက္ေပးမယ့္အစား မင္းတို႕တိုက္ပြဲလာ၀င္ၾကပါလား

Post a Comment